کلیدواژه‌ها = Toxoplasma gondii
میزان آلودگی به Toxoplasma gondii در ماکیان خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1399

دوره 39، شماره 638، 1400، صفحه 625-630

10.22122/jims.v39i638.14259

مهناز سامی؛ حسین یوسفی دارانی؛ حسینعلی یوسفی؛ رضا کلانتری؛ نادر پسته چیان


بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز و ارتباط عفونت با عوامل خطرزا در خانم‌های مراجعه‌کننده به چند آزمایشگاه شمال شهر تهران

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1257-1266

فاطمه قدمگاهی؛ مهران بهادران؛ احسان شریعت بهادری؛ نسرین احمدی اهواز؛ بهشید قدردوست؛ سید حسین حجازی