کلیدواژه‌ها = آلودگی میکروبی
وضعیت برخی از میکروارگانیسم‌های عامل مسمومیت و فساد غذایی در انواع شیرینی‌جات عرضه شده در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 367-380

هیفا حق‌پرست؛ رسول رضایی؛ ملیحه صادقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ مریم میرلوحی


بررسی آلودگی به انواع مایکوتوکسین‌ها در نان‌های ضایعاتی بازیافت شده در دو منطقه‌ی شهرداری تهران

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1567-1576

فاطمه کرمی؛ قاسم‌علی عمرانی؛ شهرام شعیبی؛ رضا رنجبر؛ میثم سرشار؛ بهمن تبرایی؛ ناهید رحیمی‌فرد