تأثیر ارایه‌ی بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v38i607.13674

چکیده

مقدمه: تأثیرات روان‌شناختی ناباروری، می‌تواند نقش چشم‌گیری در زندگی جنسی افراد نابارور داشته باشد و به اختلال در روابط جنسی زوجین بینجامد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی تأثیر بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده، بر روی 36 زوج نابارور (72 نفر) مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان مهدیه‌ی تهران، در دو گروه مورد و شاهد انجام یافت. بسته‌ی آموزشی طی 4 جلسه به گروه مورد ارایه گردید. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های سازگاری جنسی زوجین ایرانی، رضایت جنسی Larson، پرسش‌نامه‌ی کارکرد جنسی زنان و پرسش‌نامه‌ی شاخص بین‌المللی عملکرد جنسی، جمع‌آوری و با آزمون‌های آماری 2χ، ANCOVA، Independent t، Paired t و ANOVA تجزیه و تحلیل شد. 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمره‌ی کارکرد جنسی، رضایت جنسی و سازگاری جنسی در دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (050/0 < P)، اما پس از مداخله، میانگین نمره‌ی کارکرد جنسی زنان، رضایت جنسی و سازگاری جنسی زنان نابارور و همسرانشان در گروه مورد افزایش معنی‌داری نشان داد (001/0 > P) که در گروه شاهد چنین نبود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه، بسته‌ی ارتقای مهارت‌های زوجین نابارور در مدیریت روابط جنسی مؤثر بود. از این رو، این بسته جهت ارتقای مهارت‌های زوجین در مدیریت روابط جنسی، به برنامه‌ریزان بهداشتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Infertile Couple's Skills Promotion Package on Management of Sexual Relationships: A Clinical Trial Study

چکیده [English]

Background: Psychological effects of infertility can play a significant role in the sexual life of infertile couples, and lead to sexual dysfunction of the couple. The aim of this study was to determine the effect of an educational package to improve the skills of infertile couples in managing sexual relations.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 36 infertile couples (72 person) referred to Mahdieh Hospital Infertility Center, Tehran, Iran, in two intervention and control groups. The educational package was provided to the intervention group in 8 sessions. Data were collected using Female Sexual Function Questionnaire, Iranian Couples Sexual Adjustment Questionnaire, Larson Sexual Satisfaction and International Index of Erectile Function. The data were analyzed using chi-square, independent t, paired t, and ANOVA tests.
Findings: Before the intervention, the mean scores of sexual function, sexual satisfaction, and sexual adjustment in the two groups were not statistically significant (P < 0.050); but after the intervention, the mean scores of female sexual function, sexual satisfaction, and sexual adjustment of infertile women and their husbands in the intervention group showed a significant increase (P < 0.001) which was not in the control group.
Conclusion: The educational package of improving couples' skills in managing sexual relations led to increased sexual function of infertile couples. We recommend health planners to use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Infertility
  • Sexual satisfaction
  • Sexual health