فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت تومورال کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v38i608.13242

چکیده

مقدمه: سرطان کولورکتال، یکی از انواع شایع سرطان‌ها می‌باشد. روش‌های تهاجمی و غیر تهاجمی مختلفی برای تشخیص این سرطان وجود دارد. تشخیص با نشانگرهای مولکولی در مراحل اولیه، یک روش مناسب است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی میزان فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت سرطانی در ناحیه‌ی کولورکتال در مقایسه با بافت سالم اطراف آن بود.
روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال‌های بین 98-1395، روی 50 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال انجام شد. DNA از 50 نمونه‌ی Formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) بافت سرطان کولورکتال در مراحل اولیه (مراحل 1 و 2) و همچنین، بافت سالم اطراف تومور، استخراج گردید. با استفاده از روش پارافینه، متیلاسیون DNA مقاوم به اندونوکلئاز اندازه‌گیری و میزان فراوانی پروموتر ژن GRASP در هر دو نمونه محاسبه و مقایسه گردید.
یافته‌ها: متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت سرطان کولورکتال در مراحل اولیه در مقایسه با بافت سالم اطراف تومور به میزان قابل توجهی افزایش یافت. متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در نمونه‌های سرطان (0001/0 > P، 47/70 درصد) در مقایسه با نمونه‌های سالم بافت اطراف (0001/0 > P، 08/38 درصد) بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد فراوانی متیلاسیون پروموتر ژن GRASP در بافت مبتلا به سرطان کولورکتال، به صورت قابل توجهی بیشتر از بافت سالم اطراف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of GRASP Gene’s Promoter Methylation in Colorectal Cancer Tissue Compared with Healthy Surrounding Tissue

چکیده [English]

Background: The colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers. There are several invasive and noninvasive methods for detecting CRC. Diagnosis based on the molecular markers in early stages seems to be a good choice. The aim of present study was evaluating the methylation in GRASP gen promoter in colorectal cancer tissue compared with healthy surrounding tissue.
Methods: This cross-sectional study was performed on 50 patients suffered from CRC during 2016-2019. The DNA was extracted from 50 Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) samples of CRC tissues in early stages (I and II), and normal surrounding tissues. In paraffin method, methylation-quantification of endonuclease-resistant DNA was calculated, and their frequency were compared in both groups.
Findings: GRASP gene’s promoter was highly methylated in patients with CRC in early stages compared to their normal margins. GRASP gen promoter methylation was 70.47% (P < 0.00001) in CRC tissue compared with 38.08% in normal margin (P < 0.0001).
Conclusion: The results showed that frequency of Grasp gen’s promoter methylation in colorectal cancerous tissue was significantly more than normal surrounding tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • متیلاسیون
  • نواحی پروموتر
  • پروتئین GRASP
  • تشخیص زودرس سرطان