مقدار بهینه‌ی شاخص b در روش تصویربرداری دیفیوژن تشدید مغناطیسی با استفاده از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی با کنتراست در تشخیص پلاک فعال Multiple sclerosis

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i609.12913

چکیده

مقدمه: Multiple sclerosis (MS) یک بیماری حاد و خودایمنی است که سبب التهاب و تخریب میلین در سیستم عصبی مرکزی می‌شود. در این مطالعه، از سکانس دیفیوژن با مقادیر مختلف b-value استفاده شد تا مقدار بهینه‌ی آن مشخص گردد. این مطالعه با هدف بررسی پلاک‌های فعال MS با استفاده از روش Diffusion-weighted imaging (DWI) و مقایسه‌ی دقت تشخیصی آن با روش افزایش کنتراست انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 90 بیمار مبتلا به MS -بر اساس معیارهای Mc Donald- که به مرکز تصویربرداری شفای اصفهان ارجاع شده بودند، انجام شد. محل پلاک‌ها و تعداد آن‌ها توسط پزشک رادیولوژیست در چک لیست مربوط ثبت گردید. تصویربرداری با استفاده از سیستم Siemens مدل Avanto، با قدرت 5/1 تسلا و کویل سر استاندارد انجام شد.
یافته‌ها: تصاویر وزن دیفیوژن (Diffusion weighted) با b-valueهای پایین، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری با روش Contrast enhancement (CE) در تعیین پلاک‌های فعال دارند (005/0 = P). تصاویر با b-value برابر 500، بیشترین حساسیت (75 درصد) و ویژگی (7/87 درصد) را در تشخیص پلاک‌‌های فعال داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که روش DWI با دستگاه 5/1 تسلا توانایی متمایز نشان دادن پلاک‌های فعال از غیر فعال را دارد؛ چرا که تصاویر DWI با
b-valueهای پایین، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری با روش CE در تعیین پلاک‌های فعال داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal b-Value in Diffusion Weighted Imaging for Detection Active Multiple Sclerosis Plaque, Using Contrast Enhancement Imaging

چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis (MS) is an acute and autoimmune disease that causes inflammation and destruction of myelin in the central nervous system. In this study, the diffusion sequence with different values of
b-value was used to determine its optimal value for detection of active plaques.
Methods: This cross-sectional study was performed on 90 patients with MS basede on Mc Donald's criteria, referred to the Shafa Imaging Center, Isfahan, Iran. The locations of the plaques and their number were recorded by the radiologist in the relevant checklist. Imaging was performed using the Siemens Avanto system, 1.5 Tesla, with of a standard head coil.
Findings: Diffusion weighted images (DWI) with low b-values had a direct and significant relationship with contrast enhancement (CE) method in determining active plaques (P = 0.005). Images with a b-value of 500 had the highest sensitivity (75%) and sensitivity (87.3%) in detecting active plaques.
Conclusion: The results showed that the DWI with the 1.5 Tesla had the ability to distinguish active and inactive plates, because DWI images with low b-values had a direct and significant relationship with CE method in determining active plaques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion magnetic resonance imaging
  • Multiple sclerosis
  • Image enhancement