شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بزرگسالان و ارتباط آن با بیماری‌های حساسیتی تنفسی‏‎ در افراد ساکن در بوشهر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i609.13425

چکیده

مقدمه: درماتیت آتوپیک بیماری التهاب مزمن پوست می‌باشد و شیوع آن به صورت پیوسته رو به افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع بیماری درماتیت آتوپیک و ارتباط آن با بیماری‌های آلرژی تنفسی در بزرگسالان ساکن بوشهر بود.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی مبتنی بر جمعیت با نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای چند مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، مجموع 5420 نفر با سن 65-15 سال که حداقل یک سال ساکن بوشهر بودند، وارد مطالعه شدند. در نهایت، 5201 نفر پرسش‌نامه‌ی استاندارد شبکه‌ی جهانی آسم و آلرژی اروپا (Global Allergy and Asthma European Network یا GA2LEN) را تکمیل کردند. شیوع کلی درماتیت آتوپیک و شیوع آن در بیماری‌های حساسیتی دیگر و همچنین، ارتباط آن با بیماری‌های آلرژی بر اساس روش‌های آماری محاسبه شد.
یافته‌ها: شیوع کلی درماتیت آتوپیک در بوشهر 1/29 درصد بود. میزان ابتلا به درماتیت آتوپیک در مردان 9/25 درصد و در زنان 0/32 درصد بود؛ به طوری که ابتلا به درماتیت آتوپیک با جنسیت رابطه‌ی معنی‌داری داشت. بیشترین میزان شیوع درماتیت آتوپیک در گروه‌های سنی 34-25 و  44-35 سال بود و بین گروه‌های ‌سنی و درماتیت آتوپیک رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. همچنین، شیوع درماتیت آتوپیک در بیماران مبتلا به بیماری‌های آسم، رینوسینوزیت مزمن و آلرژی بینی به ترتیب برابر 5/50 درصد، 4/48 درصد و 1/47 درصد بود. درماتیت آتوپیک با آلرژی بینی ارتباط معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بوشهر بالا بود. همچنین، شیوع درماتیت آتوپیک با بروز هر کدام از بیماری‌های آلرژیک نظیر آسم، رینوسینوزیت مزمن و آلرژی بینی ارتباط معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Atopic Dermatitis in Adults and its Association with Respiratory Allergic Disorders in Bushehr City, Iran

چکیده [English]

Background: Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory disease of the skin and its prevalence is continuously on the rise. This study aimed to evaluate the prevalence of AD in adults living in Southwestern part of Iran and its association with respiratory allergic disorders.
Methods: In this population-based cross-sectional stratified, using multistage cluster random sampling method, a total of 5420 individuals aged 15-65 years were selected from Bushehr City, Iran, from which, 5201 completed the Global Allergy and Asthma Network of Excellence (GA2LEN) questionnaire (Response rate = 96.1%). The total prevalence of AD and its prevalence in allergic diseases was calculated, and the association of AD and these diseases was evaluated using multiple logistic regression model.
Findings: The overall prevalence of AD was 29% (32% women vs 25.9% men; P < 0.001). The highest prevalence was seen among participants in the age group of 25-34 and 35-44 years (P < 0.001). The prevalence of AD among the patients with asthma, chronic rhinosinusitis (CRS), and allergic rhinitis (AR) was 50.5%, 48.4%, and 47.1%, respectively, that it was significantly related only with AR (P < 0.001).
Conclusion: The prevalence of allergic diseases in Bushehr City was high. The comorbidities of the other allergic diseases such as asthma, chronic rhinosinusitis (CRS), and allergic rhinitis (AR) leads to a higher prevalence of AD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Dermatitis, atopic
  • Asthma
  • Allergic rhinitis
  • Sinusitis