فراوانی سویه‌ی Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) و ژن‌های مهم ویرولانس جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i609.13756

چکیده

مقدمه: Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC)، به تازگی به عنوان علت اسهال آبکی مزمن به صورت اپیدمیک و اندمیک در تمام دنیا به خصوص در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی این سویه و ژن‌های مهم ویرولانس آن در نمونه‌های اسهال بود.
روش‌ها: این مطالعه بر روی 80 ایزوله‌ی Escherichia coli جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شهر اصفهان صورت گرفت. برای تأیید باکتری، از روش‌های بیوشیمیایی و برای تشخیص سویه‌ی EAEC، از آزمایش Multiplex polymerase chain reaction (Multiplex PCR) ژن‌های aggR/aap/aatA استفاده شد.
یافته‌ها: از 80 ایزوله‌ی جدا شده از بیماران دچار اسهال، 21 سویه (6/26 درصد) به عنوان EAEC شناسایی شد. طبق نتایج Multiplex PCR، ژن aggR در 21 (100 درصد)، aap در 7 (3/33 درصد) و aatA در 3 (3/14درصد) سویه شناسایی شد. همچنین، 7 سویه (3/33درصد) حامل دو ژن aggR و aap، 3 سویه (3/14درصد) ژن aatA و aggR و 2 سویه (5/9 درصد) ژن aatA و aap هم‌زمان بودند. در هیچ یک از سویه‌ها، سه ژن aggR، aatA و aap به طور هم‌زمان ردیابی نشدند.
نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر حاکی از فراوانی به نسبت بالای سویه‌ی EAEC تیپیک در کودکان زیر 5 سال با ایجاد علایم اسهال و بیماری بود. بر اساس نتایج به دست آمده، فراوانی بالای ژن‌های بیماری‌زای مهم به ویژه aggR در ایزوله‌ها، نشان دهنده‌ی اهمیت شناسایی این سویه در بیماران با علایم اسهال حاد و مزمن بود؛ به خصوص که در کشور ما، به طور معمول جداسازی و تشخیص این عامل در آزمایشگاه بالینی انجام نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Enteroaggregative Escherichia Coli and Important Virulence Genes Isolated from Children with Diarrhea

چکیده [English]

Background: Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) has recently been identified as the cause of epidemic and endemic chronic watery diarrhea worldwide, especially in developing countries. The aim of this study was to determine the frequency of this strain and its important virulence genes in diarrhea samples.
Methods: This study was performed on 80 Escherichia coli isolates from children with diarrhea referred to Imam Hossein hospital, Isfahan, Iran. The bacteria were confirmed using biochemical tests and multiplex polymerase chain reaction (multiplex PCR) was performed to detect aggR, aap, aatA genes in EAEC strains.
Findings: The frequency of EAEC was 21 (26.6%). According to multiplex PCR results, the aggR, aap, and aatA genes were detected in 21 (100%), 7 (33%), and 3 (14.3%) of strains, respectively. Moreover, 7 strains (33.3%) harbored two aggR and aap genes, 3 (14.3%) carried the aatA and aggR genes, and aatA and aap genes were presented in 2 strains (9.5%). None of the strains had 3 genes simultaneously.
Conclusion: This study provides the first report of a relatively high frequency of typical EAEC strains in children under 5 years of age with symptoms of diarrheal disease in Isfahan. Moreover, we found that the EAEC strains not only exhibited high frequency, but also showed a high frequency of carrying virulence genes especially aggR that indicated the importance of identifying this strain in patients showing the symptoms of acute and chronic diarrhea, especially in our country, as the diagnosis of this strain is not done routinely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Diarrhea
  • Enteroaggregative Escherichia coli
  • Genes
  • Multiplex polymerase chain reaction