بررسی تأثیرات تکنیک kV Assist بر کیفیت تصویر و میزان کاهش دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی ناشی از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i610.13449

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثرات تکنیک kV Assist بر روی دز تابش و کیفیت تصویر در آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری بود.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر مورد- شاهدی، تعداد 179 نفر بیمار (با متوسط سن 86/11 ± 45/58 سال) که با استفاده از تکنیک kV Assist تحت آزمون Coronary computed tomography angiography (CCTA) قرار گرفته بودند، به عنوان گروه مورد مطالعه و تعداد 141 نفر بیمار (با متوسط سن 37/11 ± 24/58 سال) که از قبل با شیوه‌نامه‌ی معمول 120 کیلوولت مورد آزمون قرار گرفته بودند، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. دو گروه از لحاظ معیارهای کیفیت تصویر (شامل نویز، نسبت کنتراست به نویز، نسبت سیگنال به نویز، میزان اعداد سی‌تی شریان کرونری چپ و بطن چپ) و دز تابشی (شامل دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی) با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته‌ها: دز مؤثر (16/2 ± 05/5 در مقابل 04/3 ± 63/6 میلی‌سیورت؛ 001/0 > P) و خطر کلی سرطان‌زایی (63/1 ± 89/3 در مقابل 71/2 ± 11/5 در 10000 نفر؛ 001/0 > P) در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد حدود 23 درصد کاهش یافته بود. هیچ تفاوت معنی‌داری بین نویز، نسبت سیگنال به نویز، میزان اعداد سی‌تی شریان کرونری چپ در بین دو گروه مشاهده نشد (050/0 < P). مقادیر عدد سی‌تی بطن چپ و نسبت کنتراست به نویز در گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (001/0 > P).
نتیجه‌گیری: استفاده از تکنیک kV Assist، می‌تواند دز مؤثر و خطر سرطان‌زایی حاصل از آزمون سی‌تی آنژیوگرافی کرونری را بدون افت در کیفیت تصویر کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of the kV Assist Technique on Image Quality and the Reduction of Effective Dose and Carcinogenic Risk of Coronary Computed Tomography Angiography

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the effects of the kV Assist technique on the radiation dose and image quality of coronary computed tomography angiography (CCTA).
Methods: In this retrospective case-control study, 179 patients with the mean age of 58.45±11.86 years, who had undergone CCTA test using the kv assist technique, were considered as the study group; and 141 patients with the mean age of 58.24±11.37 years, who had previously undergone CCTA with the usual 120 kV protocol, were considered as the control group. The two groups were compared in terms of image quality criteria including noise, contrast-to-noise ratio, signal-to-noise ratio, CT numbers of the left coronary artery, and left ventricular chamber, and radiation dose criteria including effective dose and carcinogenic risk.
Results: The effective dose (5.05 ± 2.16 vs. 6.63 ± 3.04 mSv; P < 0.001) and overall risk of carcinogenesis (3.89 ± 1.63 vs. 5.11 ± 2.71 in 10,000 people; P < 0.001) reduced by about 23%in the study group compared to the control group. No significant differences were observed between the two groups in terms of noise, signal-to-noise ratio, and left coronary artery CT number (P > 0.050). Left ventricular chamber CT number and contrast to noise ratio were higher in the study group than the control group (P < 0.001).
Conclusion: Using the kV Assist technique can reduce the effective dose and the carcinogenic risk of CCTA without loss of image quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computed tomography angiography
  • Coronary angiography
  • Image interpretation, computer-assisted
  • Radiation dosage