تأثیر ورزش هوازی کوتاه مدت بر سرعت یادگیری و تثبیت حافظه و تقویت طولانی مدت ناحیه‌ی CA1 در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i610.13741

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند که ورزش می‌تواند یادگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه، با هدف بررسی اثر ورزش هوازی کوتاه مدت بر حافظه و یادگیری به صورت هم‌زمان و به دو روش رفتاری و الکتروفیزیولوژی انجام شد.
روش‌ها: در این پژوهش، 30 Rat نر از نژاد Wistar به دو گروه 10تایی برای روش الکتروفیزیولوژی و 2 گروه 5تایی برای آزمون رفتاری تقسیم شدند. ابتدا، گروه‌های ورزش توسط دستگاه چرخ آزمون اجباری با سرعت 5/17 متر/دقیقه به مدت 2 ساعت برای 10 روز به صورت اجباری ورزش کردند. سپس، در دو گروه مورد و شاهد روش الکتروفیزیولوژی تقویت طولانی مدت (Long-term potentiation یا LTP) القا گردید و تغییر پلاستیسیته‌ی سیناپسی برای مدت 90 دقیقه از ناحیه‌ی CA1 ثبت شد و مورد ارزیابی قرار گرفت و گروه‌های مورد و شاهد، آزمون رفتاری جهت بررسی اثر ورزش بر فراخوانی حافظه، در دستگاه اجتنابی غیر فعال آموزش دیده و در زمان‌های 0 و ۲۴ ساعت و یک هفته بعد از دریافت شوک، موردآزمایش قرار گرفتند.
یافته‌ها: در روش الکتروفیزیولوژی شاخص پاسخ‌های ثبت شده (دامنه‌ی پتانسیل‌های تجمعی میدانی) در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت و در آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال زمان تأخیر ورود به اتاقک تاریک در گروه شاهد در زمان‌های 0 و 24ساعت و یک هفته بعد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه مورد بود و زمان ماندن در اتاقک تاریک، 24 ساعت پس از دریافت شوک در گروه ورزش به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود.
نتیجه‌گیری: ورزش کوتاه مدت با شدت متوسط، نمی‌تواند در حافظه‌ی اجتنابی و فعالیت شناختی حیوان تغییر قابل توجهی ایجاد کند و بر تغییرات پلاستیسیته‌ی سیناپسی در حیوان نیز تأثیرگذار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term Aerobic Exercise on Learning Speed and Memory Stabilization and Long-Term Potentiation of CA1 Region in Wistar Rats

چکیده [English]

Background: Studies have shown that exercise can affect learning and memory. This study intended to investigate the effect of short-term aerobic exercise on memory and learning in both behavioral and electrophysiological methods.
Methods: In this research, 30 male Wistar rats were divided into two groups of 10 for electrophysiological testing, and 2 groups of 5 for behavioral testing. First, the exercise groups were compelled by a running wheel machine at 17.5 m/minute for 2 hours per day, during 10 days. Then, in both exercise and control groups, using electrophysiological method, long-term potentiation was induced and synaptic plasticity change in the CA1 region was recorded and evaluated for 90 minutes. Exercise and control groups were trained in passive avoidance device to evaluate the effect of exercise on memory recall, and were tested at 0 and 24 hours, and one week after receiving shocks.
Findings: In the electrophysiological method, the index of recorded responses (field excitatory postsynaptic potentials) was not significantly different between exercise and control groups. In the passive avoidance learning test, the delay time of entering the dark room at 0 and 24 hours and one week after receiving shocks in the control group was significantly longer than the exercise group, and the time of staying in the dark room in exercise group was significantly longer than control group, 24 hours after receiving the shock.
Conclusion: It can be concluded that short-term moderate intensity exercise cannot significantly change the avoidance memory and cognitive activity of the animal, and will not affect changes in synaptic plasticity in the animal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior, animal
  • Exercise
  • Long-term potentiation
  • Learning
  • Memory