وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی هیداتیدوز در شهر اصفهان طی سال‌های 95-1387

10.22122/jims.v39i611.13640

چکیده

مقدمه: کیست هیداتیک، جزء بیماری‌های زئونوز است و در حال حاضر، یک معضل بهداشتی در بسیاری از مناطق جهان از جمله در ایران به شمار می‌رود. داشتن اطلاعات کافی اپیدمیولوژیک جهت مراقبت، نظارت و کنترل مؤثر بیماری لازم است. این مطالعه، با هدف ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژی، کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری هیداتیدوز در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان در بازه‌ی زمانی 8 ساله انجام شد.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر، اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، شغل و غیره)، علایم بالینی و روش‌های تشخیصی (تصویربرداری، سونوگرافی و سرولوژی) از پرونده‌ی پزشکی بیماران بستری شده در بیمارستان طی سال‌های 95-1387 اخذ شد.
یافته‌ها: در کل، از 698 بیمار، 352 نفر (4/50 درصد) مرد و 346 نفر (6/49 درصد) زن بودند که 647 بیمار به کمک یافته‌های بالینی، پیش بالینی و پاتولوژی تشخیص هیداتیک داده شده بود. محدوده‌ی سنی بیماران 87-3 سال و بیشترین شیوع بیماری در گروه سنی 40-20 (39 درصد) بود. بیشترین عضو درگیر (8/74 درصد) کبد و بیشترین موارد کیست‌های کبدی (4/72 درصد) در لوب راست بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مواردی از کیست‌های هیداتیک قبل از جراحی با روش‌های تصویربرداری و سرولوژی تشخیص داده نشده بودند یا برعکس، مواردی از تشخیص کیست هیداتیک که بعد از عمل جراحی مشخص گردید که هیداتیک نبوده است. این مسأله، نمایانگر این است که جهت تشخیص کیست هیداتیک، نیاز به روش‌های تشخیصی مطمئن‌تر و دقیق‌تر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological, Clinical, and Paraclinical Study of Hydatidosis in Isfahan City, Iran, during the Years 2008-2016

چکیده [English]

Background: Hydatidosis is a zoonosis disease, and an important public health problem in many areas of the world including Iran. Sufficient epidemiological information is required for taking care, monitoring, and effective control of the disease. In the present study, we evaluated epidemiological, clinical, and paraclinical characteristics of hydatidosis in the Alzahra hospital in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, over a 9-year period.
Methods: In a descriptive cross-sectional study, demographic information (age, sex, job, etc.), clinical signs, and diagnosis methods (imaging, sonography, and serology) were obtained from the medical record of hospitalized patients during the years 2008-2016.
Findings: Overall, from 698 patients, 352 men (50.4%) and 346 women (49.6%), 647 patients were diagnosed as having hydatid cyst by clinical and paraclinical findings, and pathologic documentation. Patients' age ranged from 3 to 87 years, and the peak prevalence of the disease was between 20 and 40 years (39% of cases). The involvement of liver was the most frequent (64.8%) site, and most cases of liver cysts (54.2%) were in the right lobe.
Conclusion: The results showed that some cases of hydatid cysts were not diagnosed before surgery by imaging and serology method; on the contrary, cases of diagnosis of hydatid that were determined to be non-hydatid cyst after surgery. This suggests that hydatid cyst diagnosis requires more reliable and accurate diagnostic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echinococcosis
  • Epidemiology
  • Surgery
  • Cysts
  • Diagnosis
  • Iran