بررسی میزان بروز نارسایی حاد کلیوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i613.13476

چکیده

مقدمه: نارسایی حاد کلیوی، مشکل اساسی در بیماران بستری به ویژه بیماران بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد که در نتایج بستری، طول بستری و هزینه‌های درمانی نقش مهمی دارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی بروز و عوامل مرتبط با نارسایی حاد کلیوی در در گروهی از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد.
روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی آینده‌نگر به صورت Case series بود که 500 نفر از بیماران بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU) بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 96-1396 را مورد ارزیابی قرار داد. در کل این بازه‌ی زمانی، 2700 بیمار در 4 ICU این بیمارستان بستری شدند که 500 نفر از آنان به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آزمایشگاهی به کمک چک لیست جمع‌آوری شد و با مراجعه‌ی دو بار در هفته به ICU، تغییرات آزمایشگاهی ثبت شد. در نهایت، بیماران به دو با و بدون بروز نارسایی حاد کلیوی (Acute kidney injury یا AKI) تقسیم شدند و عوامل مؤثر بر AKI بر اساس متغیرهای مختلف، تعیین گردید.
یافته‌ها: میزان بروز کلی نارسایی حاد کلیوی 8/40 درصد بود. گروه بیماران با AKI بر اساس معیار Risk، Injury، Failure، Loss و End stage (RIFLE) تقسیم‌بندی شدند که 6/44 درصد در مرحله‌ی Risk، 4/29 درصد در مرحله‌ی Injury، 1/18 درصد در مرحله‌ی Failure و 8/7 درصد در مرحله‌ی Loss قرار گرفتند. میانگین سنی در گروه بیماران با AKI 5/56 سال و در گروه بیماران بدون AKI 4/51 سال، طول زمان بستری در گروه بیماران با AKI 38/29 روز و در گروه بیماران بدون AKI 92/12 روز و مرگ و میر در گروه بیماران با AKI 40 درصد و در گروه بیماران بدون AKI 5 درصد به دست آمد که بیانگر بیشتر بودن طول زمان بستری، مرگ و میر و سن در بیماران با AKI بود. از 204 مورد AKI، 39 درصد بهبودی کامل، 8 درصد بهبودی نسبی و 40 درصد مرگ داشتند. همچنین، 30 بیمار در طی بستری نیازمند انجام دیالیز شدند که 13 درصد از آن‌ها وابستگی مداوم به دیالیز پیدا کردند.
نتیجه‌گیری: با توجه به داده‌های این مطالعه مبنی بر میزان بروز بالای AKI در ICU، این عارضه، یکی از مشکلات مهم واحدهای ICU کشور ما نیز می‌باشد، اما با وجود سایر مقالات مشابه، میزان مرگ و میر حاصل از AKI در این مطالعه کمتر است که می‌تواند نشانی از بهبود اقدامات پیش‌گیرانه، تشخیصی و درمانی در مورد این عارضه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Incidence rate of Acute Kidney Injury and Risk Factors among the Intensive Care Unit Inpatients

چکیده [English]

Background: Acute kidney injury is a major problem in hospitalized patients, especially patients in the intensive care unit (ICU), which plays an important role in the outcome, hospitalization length, and treatment costs. The present study aimed to assess the incidence of acute kidney injury (AKI) and its risk factors in a sample of ICU patients.
Methods: This was a cohort case series study that evaluated 500 patients from ICU in of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during the year 2016-2017. In total, 2700 patients were admitted to 4 ICUs of this hospital, of which, 500 were randomly entered to the study. Demographic and lab data were gathered using a checklist, and patients were followed up by checking twice in a week. Finally, the incidence of AKI and its risk factors were determinate based on different variables.
Findings: The overall prevalence of AKI was 40.8%. The AKI group was classified according to Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, and End-stage kidney disease (RIFLE) criteria, which showed 44.6% at risk, 29.4% at injury, 18.1% at failure, and 7.8% at loss stages, respectively. The mean age (56.5 vs. 51.4 years), hospitalization time (29.38 vs. 12.92 days), and mortality (40% vs. 55) in patients with AKI were higher. Of 204 patients with AKI, 39% had complete recovery, 8% relative recovery, and 40% died. Moreover, 30 patients needed dialysis during the hospitalization, 13% of them became dialysis-dependent.
Conclusion: According to the data of this article on the high incidence of AKI in ICU, this complication is also one of the important problems of ICUs in our country, Iran. However, despite other similar articles, the mortality rate from AKI in this study is lower, which can indicate an improvement in preventive, diagnostic, and therapeutic measures for this complication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute kidney injury
  • Incidence
  • Risk factors
  • Intensive care units