مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به تزریق لیدوکائین همراه با کتامین در کاهش درد جااندازی در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال رادیوس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i613.13635

چکیده

مقدمه: هماتوم‌بلاک، یک تکنیک بی‌حسی موضعی‌تزریقی بین قسمت‌های مختلف استخوان شکسته شده است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی تأثیر هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین به تنهایی نسبت به هماتوم‌بلاک با تزریق لیدوکائین همراه با کتامین بر روی کاهش میزان درد، فشار خون و ضربان قلب در بیماران مبتلا به شکستگی دیستال استخوان رادیوس بود.
روش‌ها: در این پژوهش که به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر روی 60 بیمار مبتلا به شکستگی دیستال استخوان رادیوس که به اورژانس‌های بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام گردید. شرکت کنندگان به ‌صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند: گروه شاهد شامل بیمارانی بود که تحت هماتوم‌بلاک با تزریق 8 میلی‌لیتر لیدوکائین 2 درصد برابر با 160 میلی‌گرم لیدوکائین (30 = n) قرار گرفتند و گروه مورد شامل بیمارانی که تحت هماتوم‌بلاک با تزریق 8 میلی‌لیتر لیدوکائین 2 درصد برابر با 160 میلی‌گرم لیدوکائین همراه با کتامین (5/0 میلی‌گرم/کیلوگرم) (30 = n) بودند. شدت درد، فشار خون و ضربان قلب بیماران قبل، حین، 1 و 6 ساعت بعد از جااندازی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین دو گروه قبل از جااندازی، از نظر میانگین شدت درد وجود نداشت، اما میانگین شدت درد، به ‌طور معنی‌داری در گروه مورد نسبت به گروه شاهد در حین (001/0 > P)، 1 ساعت (001/0 > P) و 6 ساعت (004/0 = P) پس از جااندازی کمتر بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب کتامین و لیدوکائین اثرات بی‌حسی بهتری نسبت به لیدوکائین به‌ تنهایی در تکنیک هماتوم‌بلاک در بیماران با شکستگی دیستال استخوان رادیوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Hematoma Block and Injection of Lidocaine with and without Ketamine on Reduction of Pain in Patients with Distal Radius Fracture

چکیده [English]

Background: Hematoma block (HB) is a technique for local anesthesia injection between fractured bone fragments. The aim of the present study was to compare the effect of HB with injection of lidocaine with and without ketamine on reduction of pain, blood pressure, and heart rate in patients with distal radius fracture.
Methods: In this randomized double-blind clinical trial study, a total of 60 patients with distal radius fracture were randomly selected and divided in two equal groups. Patients in the first group underwent HB with injection of 8 ml lidocaine 2%, and patients in group B underwent HB with injection of 8 ml lidocaine 2% plus ketamine (0.5 mg/kg). The intensity of pain, blood pressure, and heart rate were measured before, during, and after 1 and 6 hours of bone placement.
Findings: There was no significant difference in the mean pain between the two groups before bone reduction (P = 0.87). But, the mean pain significantly was lower in group B during (P = 0.004) and 1 (P < 0.001) and 6 (P < 0.001) hours after bone reduction.
Conclusion: According to our data, it can be concluded that combination of ketamine and lidocaine has better analgesic effect in HB technique in patients with distal radius fracture. However, further studies should be conducted to confirm our data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematoma
  • Lidocaine
  • Ketamine
  • Nerve block
  • Radius fractures