تبیین تجارب دستیاران تخصصی در مورد ویژگی‌های استاد بالینی خوب: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i613.13672

چکیده

مقدمه: با توجه به این که آموزش بالینی در قلب آموزش پزشکی قرار دارد، توجه به کارآمدی تدریس بالینی و استاد بالینی خوب نیز بسیار حایز اهمیت می‌باشد. استادان بالینی، در بیشتر مواقع دو نقش آموزشی و درمانی را به طور هم‌زمان ایفا می‌کنند و باید به قدری توانمند باشند که علاوه بر این که کار درست را انجام می‌دهند، چگونگی انجام آن را نیز به دانشجویان توضیح و نمایش دهند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تبیین ویژگی‌های استاد بالینی خوب بر اساس تجارب دستیاران تخصصی انجام شد.
روش‌ها: جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش واکاوی محتوا استفاده شد. 14 دستیار تخصصی به صورت هدفمند وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته استفاده گردید. کدگذاری و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار MAXQDA2012 انجام گرفت.
یافته‌ها: در تجزیه و تحلیل مستمر و چرخشی داده‌ها، در نهایت 60 کد حاصل شد که در 10 زیر طبقه و 3 طبقه‌ی اصلی قرار گرفتند. بر اساس تجارب دستیاران شرکت کننده در مطالعه، حمایت و پشتیبانی، پرورش دهنده بودن، مشاوره و راهنمایی، الگوی نقش بودن، اخلاق‌مداری، اهمیت دادن به بیمار، تخصص علمی، مهارت‌های بالینی، مدیریت آموزشی و تجربه‌ی معلمی، خصوصیات اصلی یک استاد بالینی خوب بودند که زیر سه طبقه‌ی «حامی و مرشد»، «الگوی اخلاق» و «مربی خردمند» دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، ویژگی‌های استاد بالینی خوب با ژرفای بیشتری مورد شناسایی قرار گرفت. با دقت و عنایت به نتایج مطالعه، استادان بالینی می‌توانند برنامه‌ریزی جامعی برای کسب این ویژگی‌ها داشته باشند و ضمن توانمند نمودن خود، به ارتقای آموزش بالینی و سلامت جامعه کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of a Good Clinical Teacher as Perceived by Medical Residents: A Qualitative Study

چکیده [English]

Background: Given that clinical education is at the heart of medical education, it is also very important to pay attention to the efficiency of clinical teaching and a good clinical teacher. Clinical instructors often play both educational and therapeutic roles at the same time, and they must be empowered enough to not only do the right thing, but also to show and explain to students how to do it. The aim of this study was to explain the characteristics of a good clinical teacher based on the experiences of medical residents.
Methods: In this study, 14 medical assistants were selected through purposive sampling. Data were collected using a semi-structured interview. Coding and data analysis were performed using MAXQDA 2012. Content analysis method was used to analyze the data.
Findings: In continuous and rotational analysis of the data, 60 codes were finally obtained, which were divided into 10 subcategories and 3 main categories. Based on the experiences of assistants participating in the study, help and support, nurturing, counseling and guidance, role model, morality, patient care, scientific expertise, clinical skills, educational management, and teaching experience were expressed as the main characteristics of a good clinical teacher that were classified in three categories of supporter and mentor, ethics model, and wise instructor.
Conclusion: In this study, the characteristics of a good clinical teacher were identified with more depth. By paying attention to the results of the study, clinical professors can have a comprehensive plan to acquire these characteristics, and while empowering themselves, help to promote clinical education and community health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education, medical
  • Teaching method
  • Medical residency
  • Qualitative evaluation
  • Medicine, clinical