تأثیر ویتامین C خوراکی بر میزان بروز فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i614.13779

چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین آریتمی‌های قلبی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر، فیبریلاسیون دهلیزی است و بروز آن با افزایش طول بستری، میزان بروز بیماری و مرگ و میر پس از عمل همراه است. به تازگی، نقش استرس‌های اکسیداتیو در پاتوفیزیولوژی این آریتمی مطرح شده است. مطالعه‌ی حاضر، جهت بررسی نقش تجویز ویتامین C در پیش‌گیری از بروز این آریتمی طراحی شده است.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 140 بیمار که در بیمارستان بوعلی در سال‌های 97-1396 تحت جراحی بای‌پس عروق کرونر قرار گرفته‌اند، به صورت تصادفی و دو سو کور به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد، از 24 ساعت قبل تا 48 ساعت بعد از عمل، روزانه 1 گرم ویتامین C و گروه شاهد در این مدت دارونما دریافت کردند. در نهایت، داده‌ها در دو گروه مورد بررسی و واکاوی با نرم‌افزار SPSS قرار گرفت و بروز فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل در هر دو گروه با هم مقایسه شد.
یافته‌ها: از بین 140 بیمار مورد مطالعه، از 70 نفر گروه مورد 4 نفر (70/5 درصد) و از 70 نفر گروه شاهد 11 نفر (71/15 درصد) دچار فیبریلاسیون دهلیزی شدند که بر اساس واکاوی آماری، تفاوت دو گروه معنی‌دار بود (028/0 = P).
نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تجویز ویتامین C، می‌تواند به طور مؤثری سبب کاهش بروز فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Vitamin C on Atrial Fibrillation in Patients Underwent Coronary Artery Surgery; A Randomized Clinical Trial Study

چکیده [English]

Background: One of the most common cardiac arrhythmias after coronary artery bypass graft surgery is atrial fibrillation, and its occurrence is associated with an increase in the length of hospitalization morbidity and postoperative mortality. Recently, the role of oxidative stress in the pathophysiology of this arrhythmia has been raised. Current research was done to assess the role of prescribing vitamin C in preventing this arrhythmia.
Methods: In this clinical trial study, 140 patients who underwent coronary artery bypass graft surgery in Booali hospital, Qazvin, Iran, in the years 2016 to 2017 were randomly divided into two equal case and control groups. The case group received 1 g of vitamin C per day from 24 hours prior to 48 hours after surgery, and the control group received placebo at same time. Finally, data were analyzed using SPSS software, and incidence of postoperative atrial fibrillation was compared between the two groups.
Findings: Of 140 studied patients, 4 cases (5.7%) of the case group and 11 cases (15.71%) of control group had atrial fibrillation, and the difference between the two groups was significant (P = 0.028).
Conclusion: Our study showed that administration of oral vitamin C can effectively reduce the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrial fibrillation
  • Coronary artery bypass
  • Ascorbic acid