ارتباط پرولاپس دریچه‌ی میترال با کیفیت زندگی کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i614.13815

چکیده

مقدمه: با توجه به نتایج متناقضی در زمینه‌ی ارتباط پرولاپس دریچه‌ی میترال با کیفیت زندگی کودکان، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر احتمالی پرولاپس دریچه‌ی میترال در کیفیت زندگی کودکان انجام گردید.
روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 120 کودک مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر شهر اراک در سال 1399 انجام گردید. ابتدا، بررسی اکوکاردیوگرافی جهت تشخیص پرولاپس دریچه‌ی میترال برای کودکان انجام گردید و بدین صورت، کودکان به دو گروه با و بدون پرولاپس دریچه‌ی میترال تقسیم شدند. سپس، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی کودکان (Pediatric quality of life inventory TM یا Peds QL) در دو فرم خود ارزیابی توسط کودک و گزارش‌دهی والد برای آن‌ها تکمیل گردید.
یافته‌ها: بر اساس پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی خود ارزیابی کودکان، میانگین بعد عملکرد جسمانی در کودکان مبتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال برابر 34/12 ± 53/72 بود که به طور معنی‌داری کمتر از کودکان سالم بود (021/0 = P). همچنین، بر اساس پرسش‌نامه‌ی کیفیت گزارش‌دهی توسط والدین، میانگین نمره‌ی بعد عملکرد عاطفی کودکان مبتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال برابر 09/13 ± 18/58 بود که به طور معنی‌داری از کودکان سالم کمتر بود (007/0 = P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، کیفیت زندگی کودکان به طور کلی متأثر از ابتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال نمی‌باشد و تنها بعد عملکرد جسمانی از نظر کودکان و بعد عملکرد عاطفی از دیدگاه والدین کودکان مبتلا نسبت به کودکان سالم کمتر می‌باشد. از این رو، توجه به عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد جسمانی در کودکان مبتلا به پرولاپس دریچه‌ی میترال از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mitral Valve Prolapse and the Quality of Life in Children

چکیده [English]

Background: Due to the conflicting results in the relationship between mitral valve prolapse (MVP) and quality of life (QOL) in children, and the evidence of reduced QOL in adult patients with heart disease, the present study aimed to investigate the possible effect of MVP on QOL in children.
Methods: This cross-sectional study was performed on 120 children referred to Amir-Kabir hospital in Arak, Iran, in 2020. First, echocardiography was performed to diagnose MVP in children, and then the children were divided into two groups with and without MVP. Then, the pediatrics QOL questionnaire (Peds QL) was completed in two forms of self-assessment by the child and parent reporting.
Findings: According to the self-assessment questionnaire of children, the average dimension of physical function in children with MVP was 72.53 ± 12.34, which was significantly lower than healthy children (P = 0.021). Moreover, according to the questionnaire reported by parents, the mean score of the emotional dimension of children with MVP was 58.18 ± 13.09, which was significantly lower than healthy children (P = 0.007).
Conclusion: Based on our results, children’s QOL is generally not affected by MVP, and only the physical function dimension in children and the emotional function dimension from the parent’s perspective was lower than healthy children. Therefore, it is important to pay attention to the factors affecting the reduction of physical function in children with MVP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mitral valve prolapse
  • Pediatrics
  • Health-related quality of life