یک خطای پزشکی منجر به هماتوم رتروپریتونئال به‌ دنبال زایمان طبیعی: گزارش موردی

10.22122/jims.v39i614.13705

چکیده

مقدمه: هماتوم رتروپریتونئال، تشخیص افتراقی حایز اهمیت، اما دور از ذهن، در بیمارانی است که به‌ دنبال فرایند جراحی متوجه هیپوولمی ایشان در غیاب شواهدی از فقدان آشکار خون‌ریزی می‌شویم. این مطالعه‌ی گزارش مورد‌، با هدف معرفی یک مورد بالینی نادر که به دنبال زایمان طبیعی دچار عوارض زودرس هماتوم و دیررس ایلئوس گردید، انجام شدتا بتوان دید بالینی بهتری در زمان مواجهه‌ی همکاران با موارد مشابه ایجاد نمود.
گزارش مورد: بیمار خانم 24 ساله گراوید یک، با حاملگی ترم به‌ دنبال زایمان با کمک اپیزیوتومی وسیع دچار تاکی‌کاردی و الیگوری می‌گردد. پس از احیای مایعات، لمس تورمی مختصر در قسمت جانبی راست واژن با وجود منقبض بودن رحم، تشخیص هماتوم را مطرح می‌سازد و لاپاراتومی اورژانس این تشخیص راتأیید می‌‌کند.
نتیجه‌گیری: پارگی‌های پس از زایمان واژینال، می‌تواند تا رباط رحمی و به ندرت به فضای ﭘﺎراوزﯾﮑﺎل پیشروی داشته ‌باشد که گاهی تهدید کننده‌ی زندگی و علت مرگ مادر می‌گردد. معاینه و ترمیم دقیق اپیزیوتومی یا پارگی، عامل اصلی جلوگیری از پیدایش هماتوم رتروپریتونئال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Medical Error Leading to Retroperitoneal Hematoma Following Normal Delivery: A Case Report

چکیده [English]

Background: Retroperitoneal hematomas, as a rare but significant quantity in patients with history of recent operation, should be suspected in all patients who demonstrate signs of hypovolemia without apparent blood loss. Here, we have presented a rare case of postpartum hematoma to aware about this diagnosis in similar cases.
Case Report: A 24-year-old gravid 1 woman with term pregnancy had tachycardia and oliguria after delivery with large episiotomy extended up to right fornix. After volume resuscitation, a tense tender swelling in the posterior lateral part of vagina had been detected in vaginal examination, suspicious to retroperitoneal hematoma, what was confirmed in emergent laparotomy.
Conclusion: Post-vaginal delivery laceration extending from posterior vaginal wall to uterosacral ligament and rarely to para-vesical space can be a life-threatening emergency and a cause of maternal mortality. Careful examination and repair of extended episiotomy or laceration is the key factor to prevent retroperitoneal hematoma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retroperitoneal space
  • Hematoma
  • Vagina
  • Obstetrics
  • Episiotomy
  • Lacerations