تبیین نقش حمایت اجتماعی در کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i615.13565

چکیده

مقدمه: بی‌اختیاری ادرار، عارضه‌ی مزمن و یک استیگمای اجتماعی (Social stigma) است. از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توانایی کنار آمدن بیماران با ماهیت‌های مزمن، حمایت اجتماعی است که بر رفتارهای بیماران اثرگذار است و سبب تغییر کیفیت زندگی می‌شود، اما حمایت اجتماعی می‌تواند روشی برای ارتقای کمک‌جویی درمان نیز باشد. هدف از انجام این مطالعه، تبیین نقش حمایت اجتماعی بر کمک‌جویی درمان زنان با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادرار می‌باشد.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی کیفی، 20 زن با تجربه‌ی بی‌اختیاری ادراری، مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و عمیق انجام شد. برای واکاوی داده‌ها، از نرم‌افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل تجارب مشارکت کنندگان، دو درون‌مایه را نمایان ساخت. درون‌مایه‌ی خلأ حمایتی شامل سه طبقه‌ی اصلی «حمایت اطلاعاتی ناکارآمد اطرافیان»، «فقدان حمایت همسر»، «فقدان حمایت خانواده» و درون‌مایه‌ی حمایت فعال شامل دو طبقه‌ی اصلی «حمایت اطلاعاتی اطرافیان»، «همدلی همسر» بود.
نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی کارآمد از منابع متفاوت همچون همسر، خانواده و دوستان، می‌تواند بر ترغیب و ایجاد رفتارهای کمک‌جویی درمان زنان با بی‌اختیاری ادرار نقش مثبت به‌سزایی داشته باشند؛ در حالی که حمایت اجتماعی منفی و ناکارآمد اطرافیان، می‌تواند از موانع مهم در پی‌گیری برای درمان بیماری محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of Social Support in Treatment Seeking among the Women with Experience of Urinary Incontinence

چکیده [English]

Background: Urinary incontinence is a chronic complication and a social stigma. One of the important and influential factors on the ability of patients to cope with the nature of chronic diseases is social support that affects patients’ behaviors, and changes the quality of life. However, social support can also be a way to improve treatment-seeking help. The aim of this study was to explore the role of social support in treatment seeking among the women with experience of urinary incontinence.
Methods: In this qualitative study, 20 women with experience of urinary incontinence referred to teaching hospitals in Tehran, Iran, were purposefully selected. Data collection was done through semi-structured and in-depth interviews. MAXQDA software was used for data analysis.
Findings: In the data analysis of participants' experiences, two themes were emerged, support deficiency theme including three main categories of “incompetent information support by others”, “lack of spouse support”, and “lack of family support”, and active support theme including two main categories of “informative support by others” and “spouse empathy”.
Conclusion: Effective social support from different sources such as spouse, family, and friends can play a significant positive role in encouraging and creating treatment-seeking behaviors in women with urinary incontinence. While negative and inefficient social support by others can be considered as important obstacles in pursuing the treatment of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social support
  • Woman
  • Urinary incontinence
  • Qualitative evaluation