تأثیر محافظتی ورزش بر عامل رشد عصبی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ پس از سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i615.13725

چکیده

مقدمه: ایسکمی مغزی باعث ایجاد آسیب‌های ساختاری و عملکردی برگشت ناپذیری در نواحی خاصی از مغز به ویژه هیپوکامپ خواهد شد. شواهد نشان می‌دهد که فعالیت‌های ورزشی ممکن است ضایعات ناشی از ایسکمی مغزی را کاهش دهند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر محافظتی تمرین ورزشی بر بیان پروتئین عامل رشد عصبی (Nerve growth factor یا NGF) در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ به دنبال سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر است.
روش‌ها: تعداد ۲۴ سر موش نر Wistar با وزن 300-۲۵۰ گرم به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه (شم، ایسکمی/شاهد و ایسکمی/مورد) تقسیم شدند. Ratهای گروه مورد به مدت ۵ روز در هفته و به مدت ۸ هفته بر روی تردمیل دویدند. ایسکمی به روش انسداد کاروتید مشترک به مدت ۴۵ دقیقه ایجاد شد. از رنگ‌آمیزی Nissl جهت بررسی میزان مرگ سلولی و جهت ارزیابی بهبود وضعیت عملکردی و حرکتی، از آزمون Ladder استفاده شد. به علاوه، بیان پروتئین NGF به روش ایمونوهیستوشیمی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: ایسکمی مغزی، باعث افزایش اختلالات عملکردی و میزان مرگ نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ شد. در مقابل، تمرین ورزشی پس از آسیب ایسکمی باعث کاهش چشم‌گیر در مرگ سلولی و بهبود عملکرد حسی- حرکتی می‌شود. همچنین، بیان پروتئین NGF در گروه مورد نسبت گروه شاهد بیشتر بالاتر بود (۰۵0/۰ > P).
نتیجه‌گیری: زمانی که تمرین ورزشی استقامتی به عنوان روشی درمانی و توان‌بخشی پس از ایسکمیک مغزی تجویز شود، اثرات معنی‌داری بر افزایش بیان پروتئین NGF می‌گذارد و احتمال دارد از این طریق، موجب کاهش سلول‌های مرده و نیز بهبود عملکرد حرکتی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Exercise on Nerve Growth Factor in the Hippocampal CA1 Region Following Ischemic Stroke in Male Rat

چکیده [English]

Background: Brain ischemia causes irreversible structural and functional damages to specific parts of brain particularly the hippocampus. There are evidences that show exercise training may decrease the damages inflected on brain. The purpose of this research was to examine the effect of exercise training on nerve growth factor (NGF) in hippocampus CA1 region following cerebral ischemia stroke in male Wistar Rats.
Methods: 24 male Wistar rats weighing 250-300 g were randomly assigned into three groups including Sham, Ischemia/Control, and Ischemia/Exercise. The rats in the exercise groups ran on a rat treadmill for 45 minutes per day five days a week for 8 consecutive weeks. Common carotid artery occlusion procedure was employed for 45 minutes to induce ischemia. Cresyl violet (Nissl) was used to neuronal death, and ladder rung walking test was used to evaluate motor and functional recovery. In addition, NGF protein expression was assayed by immunohistochemistry.
Findings: Brain ischemia increased neuron death in CA1 region in hippocampus and impaired motor performance on the ladder rung task. In contrast, post-ischemic exercise considerably reduced neuron death and improved skilled motor performance. In addition, NGF protein expression was significantly higher in ischemic/exercise group than the ischemic/control group (P < 0.05).
Conclusion: When exercise is prescribed as a treatment and rehabilitation method after cerebral ischemia, it had significant effects on increasing NGF protein expression, and may reduce dead cells, and improve motor function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Ischemic stroke
  • Nerve growth factor