تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i616.13763

چکیده

مقدمه: کمبود ریزمغذی‌های غیر ویتامینه در بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر مدت زمان اتصال بیمار به دستگاه تهویه‌ی مکانیکی، افزایش مدت زمان اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه و افزایش مرگ و میر بیماران تأثیر می‌گذارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار ترومای تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در سال 1398انجام شد.
روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان گلستان اهواز، بر اساس معیارهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تخصیص یافتند. به مدت 5 روز، ریزمغذی‌های غیر ویتامینه به شکل آمپول آدامل به گروه مورد تزریق شد و گروه شاهد تنها مراقبت‌های معمول را دریافت کردند. برای بیماران هر دو گروه در هنگام ورود به بخش و سپس، در روزهای اول، سوم و پنجم بعد از مطالعه، سطح هوشیاری و توانایی حرکت بیماران بررسی شد. همچنین، مدت زمان اتصال به دستگاه تهویه‌ی مکانیکی و مرگ و میر بیماران در بازه‌ی زمانی 28 روزه محاسبه شد.
یافته‌ها: بین میانگین روزهای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و مدت زمان اتصال به دستگاه تهویه‌ی مکانیکی در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت، اما بین میانگین توانایی حرکتی و سطح هوشیاری در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر، توصیه می‌شود که در راهبردهای درمان بیماران دچار تروما، ریزمغذی‌های غیر ویتامینه مورد توجه ویژه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trace Elements on Therapeutic and Healthcare Outcomes of Ventilated Trauma Patients Admitted to Intensive Care Unit (ICU)

چکیده [English]

Background: Trace elements deficiencies in trauma patients admitted to intensive care unit (ICU) affects the duration of mechanical ventilation, length of stay in ICU, and patients' mortality rate. This study was conducted to investigate the effect of Trace elements on therapeutic and healthcare outcomes of ventilated trauma patients admitted to ICUs in 2019.
Methods: In this clinical trial, 60 trauma patients admitted to the ICUs in Golestan hospital in Ahwaz City, Iran, were randomly assigned to intervention and control groups according to the inclusion criteria. The intervention group received Addamel injections for 5 days, whereas the control group received only the routine care. Patients’ levels of consciousness and ability to move were assessed in both groups when entering the ward and then one, three and five days after the study began. In addition, the durations of weaning from mechanical ventilation and mortality in patients were calculated in a 28-day interval.
Result: There was a significant difference between the intervention and control groups in terms of length of stay in ICU (P = 0.007) and duration of connection to ventilator (P = 0.010). Nevertheless, there was no statistically significant difference between the mean motor ability (P = 0.512) and the level of consciousness (P = 0.512) between the intervention and control groups.
Conclusion: According to the findings of our study, the medical staff are recommended to pay particular attention to the importance of trace elements in their therapeutic strategies for trauma patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trace elements
  • Micronutrients
  • Multiple trauma
  • Malnutrition
  • Intensive care units