ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i616.13823

چکیده

مقدمه: نارضایتی فرد از تصویر بدنی خود، می‌تواند سبب مشکلاتی همچون اختلالات خوردن گردد. رفتارهای نادرست تغذیه‌ای و اختلالات تصویر بدنی، بیشترین فراوانی را در گروه سنی دانشجویان دارند. این اختلالات، تهدید کننده‌ی زندگی فرد هستند و تشخیص آن‌ها به‌ دشواری صورت می‌گیرد.
روش‌ها: این طرح پژوهشی، یک مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی- تحلیلی بر روی دانشجویان دختر شهر تهران بود. به‌ منظور سنجش نشانگان اختلالات تغذیه‌ای، از فرم تطبیق یافته‌ی پرسش‌نامه‌ی Eating attitudes test 26 (EAT26) و جهت بررسی نگرش افراد نسبت به ظاهر خود متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی، از فرم تطبیق‌ یافته‌ی پرسش‌نامه‌ی Socio-cultural attitudes towards appearance-3 (SATA3) استفاده شد. سپس، با استفاده از پرسش‌نامه، اطلاعات دموگرافیک افراد سنجیده و وزن و قد دانشجویان اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: میانگین امتیاز پرسش‌نامه‌های EAT26 و SATA3 برابر 30/8 ± 45/10 و 30/19 ± 3/92 بود. بین امتیاز دو پرسش‌نامه‌ ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (050/0 > P) و به ازای هر واحد افزایش امتیاز SATA، امتیاز پرسش‌نامه‌ی EAT26، 161/0 افزایش یافت. افزایش شاخص توده‌ی بدنی به‌ طور مستقیم با نارضایتی از تصویر بدنی ارتباط داشت. همچنین، بین مدت زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی با نارضایتی از تصویر بدنی و اختلالات خوردن، ارتباط معنی‌داری دیده شد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه، بین نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی در مورد تصویر بدنی و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. بنابراین، اقدامات آموزشی جهت افزایش آگاهی دانشجویان، می‌تواند به جلوگیری از بروز این اختلالات و افزایش سطح سلامت آنان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Sociocultural Attitude towards Body Image and Eating Disorders among College Student Girls in Tehran City, Iran

چکیده [English]

Background: Dissatisfaction with one's body image can cause problems such as eating disorders. The highest frequency of unhealthy nutritional behaviors and body image disorders is observed in university students. These disorders are life-threatening and difficult to diagnose.
Methods: This project was a descriptive-analytical cross-sectional study on girl students in Tehran City, Iran. To assess the symptoms of eating disorders, the adapted form of Eating Attitudes Test-26 (EAT26) questionnaire was used, and to assess people's attitudes towards their appearance affected by cultural and social factors, the adapted form of the Socio-Cultural Attitudes towards Appearance-3 (SATA3) questionnaire was used. By a questionnaire, demographic information was measured, and students' weight and height were recorded.
Findings: The mean scores of EAT26 and SATA3 were as 10.45 ± 8.3 and 92.3 ± 19.3, respectively. There was a significant relationship between SATA3 and EAT26 questionnaires scores (P < 0.050), and for each unit of SATA score increase, EAT26 score increased by 0.161. Increased body mass index was directly related to dissatisfaction with body image. There was also a significant relationship between the duration time of using social media with dissatisfaction with body image and eating disorders.
Conclusion: In this study, a significant relationship was observed between socio-cultural attitudes about body image and eating disorders among girl students in Tehran City. Therefore, educational measures to increase students' awareness can help to prevent these disorders and increase their health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self concept
  • Physical appearance, body
  • Social media
  • Adolescent