میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i617.13126

چکیده

مقدمه: سوء مصرف مواد در دوران بارداری عوارض جدی برای مادر و نوزاد به دنبال دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی نسبی سوء مصرف مواد در زنان باردار شهر اصفهان بود.
روش‌ها: این مطالعه، یک پژوهش تحلیلی- مقطعی است. 400 خانم باردار مراجعه کننده به درمانگاه‌های مامایی شهر اصفهان، به صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک خانم‌های باردار و همچنین، سابقه‌ی سوء مصرف مواد، از طریق مصاحبه‌ی حضوری، با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از آزمایش ادراری Strip، خانم‌های باردار از نظر سوء مصرف مواد، تحت آزمایش قرار گرفتند.
یافته‌ها: در این مطالعه، 400 مادر باردار با میانگین سنی 2/30 سال وارد مطالعه شدند. آزمایش نمونه‌ی ادرار از نظر مواد مخدر و یا مواد محرک در 5/94 درصد مادران منفی و در 5/5 درصد مثبت بود. خانم‌های باردار با سابقه‌ی مثبت سوء مصرف مواد نسبت به مادران باردار بدون سوء مصرف مواد، اختلاف معنی‌داری از نظر شغل، مصرف سیگار در مادر، اعتیاد همسر، وجود فرد معتاد در بستگان درجه‌ی اول، روش مصرف در بستگان درجه‌ی اول و مثبت شدن آزمایش نمونه‌ی ادرار داشتند.
نتیجه‌گیری: میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار شهر اصفهان بر اساس آزمایش غربالگری ادراری حدود 5/5 درصد برآورد گردید که در حدود میزان شیوع سوء مصرف مواد در بین زنان باردار گزارش شده در سایر تحقیقات کشوری، می‌باشد. فراوانی موارد مثبت با انجام آزمایش ادراری از نظر سوء مصرف مواد، بیشتر از فراوانی اعلام شده در مصاحبه‌ی حضوری با زنان باردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Substance Abuse and its Relationship with Demographic Factors among Pregnant Women

چکیده [English]

Background: Substance abuse during pregnancy has serious side effects on mothers and her baby. The aim of this study was to determine the relative frequency of substance abuse in pregnant women in Isfahan City, Iran.
Methods: This was a cross-sectional analytical research. 400 pregnant women referred to midwifery clinics in Isfahan were randomly selected. Demographic data of pregnant women as well as the history of substance abuse were collected through face-to-face interviews using a researcher-made checklist. Substance abuse of pregnant women was assessed by urine screening tests.
Findings: In this study, 400 pregnant women with a mean age of 30.2 years were included. Urine sample test was negative for drugs or stimulants in 94.5% of mothers and positive in 5.5%. Pregnant women with a positive history of substance abuse had significant differences in terms of occupation, maternal smoking, spouse addiction, the presence of an addicted person in first-degree relatives, method of use in first-degree relatives, and positive urine test compared to pregnant mothers without substance abuse history.
Conclusion: The prevalence of substance abuse among pregnant women in Isfahan was estimated to be about 5.5% based on urine screening test. This is near the prevalence rate of substance abuse among pregnant women reported in other studies in the country. The frequency of positive urine test for substance abuse was higher than the frequency announced in face-to-face interviews with pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy
  • Substance abuse
  • Drug addicts
  • Prevalence
  • Risk factors