بررسی تأثیر متوپرولول حین گرم شدن مجدد در بیماران تحت بایپس عروق کرونر بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i617.13776

چکیده

مقدمه: فیبریلاسیون دهلیزی، یکی از رایج‌ترین آریتمی‌ها در جراحی قلب است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر متورال تزریقی حین گرم شدن مجدد در بیماران تحت بای‌پس عروق کرونر بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل بود.
روش‌ها: این مطالعه، به عنوان یک کارآزمایی بالینی دو سو کور در اتاق عمل قلب و بخش مراقبت‌های ویژه‌ی (Intensive care unit یا ICU) بیمارستان چمران اصفهان در بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر غیر اورژانسی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد 43 نفری تقسیم شدند. در طول عمل، حین Cardiopulmonary bypass (CPB)، به گروه مورد 10 میلی‌گرم متوپرولول (معادل 10 میلی‌لیتر) و به گروه شاهد، 10 میلی‌لیتر دارونما تزریق گردید. هر دو گروه در حین و بعد از عمل به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار گرفتند.
یافتهها: فراوانی افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در گروه شاهد 25 درصد و در گروه مورد با متوپرولول 7/4 درصد است. میانگین مدت زمان بستری در ICU در گروه شاهد 98/2 و در گروه مورد 24/2 روز بود و اختلاف معنی‌داری داشت (050/0 > P). میزان نیاز به داروهای اینوتروپ و ضدآریتمی و شوک درمانی بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت (050/0 < P).
نتیجهگیری: با توجه به نتایج این تحقیق، تزریق متورال در حین بای‌پس می‌تواند خطر بروز فیبریلاسیون دهلیزی و مدت زمان بستری در ICU را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metoprolol during Rewarming on the Incidence of Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting

چکیده [English]

Background: Atrial fibrillation is one of the most common arrhythmia in heart surgery. The aim of this study was to evaluate the effect of metoprolol injection during rewarming on the incidence of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
Methods: This study was performed as a double-blind clinical trial in the cardiac operating room and intensive care unit (ICU) in Chamran hospital, Isfahan, Iran, in patients undergoing non-emergency coronary artery bypass graft surgery. Patients were randomly divided into two groups of 43 patients as case and control groups. The metoprolol group received 10 mg intra-oxygenator metoprolol in rewarming period of cardiopulmonary bypass (CPB), and the case group received 10 cc placebo at the same time. Both groups were monitored during and after surgery.
Findings: The frequency of patients with atrial fibrillation was 25% and 4.7% in the control and intervention groups, respectively. The mean duration of ICU hospitalization was 2.98 and 2.24 days in the control and intervention groups, respectively, with significant difference (P < 0.050). The need to inotrope or antiarrhythmic drugs and shock therapy did not show significant difference between the groups (P > 0.050).
Conclusion: According to our findings, it seems that metoprolol injection during coronary artery bypass grafting can significantly reduce the frequency of atrial fibrillation and the length of ICU stay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrial fibrillation
  • Metoprolol
  • Coronary artery bypass grafting