اثرات دریافت مکمل پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i618.13717

چکیده

مقدمه: بر اساس نتایج تحقیقات پیشین، افسردگی با بیماری‌های قلبی- عروقی ارتباط دارد. همچنین، پروبیوتیک‌ها ممکن است در برابر بیماری‌های قلبی- عروقی اثر محافظتی نشان دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش پروبیوتیک‌ها در این ارتباط بود.
روش‌ها: در این مطالعه، 50 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (Major depressive disorder یا MDD) که کاندید دریافت فلوکستین بودند، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله، فلوکستین (20 میلی‌گرم) همراه با مکمل پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس هلوتیکوس و بیفیدوباکتریوم لانگوم را به میزان 109 × 3 واحد تشکیل کلونی و گروه شاهد فلوکستین و دارونما را طی 8 هفته دریافت نمودند. جهت اندازه‌گیری‌های بیوشیمیایی، از بیماران 10 میلی‌لیتر خون ناشتا گرفته شد.
یافته‌ها: پس از 8 هفته،کاهش معنی‌داری در سطوح پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا (High-sensitivity C-reactive protein یا hs-CRP) سرم افراد در گروه دریافت‌کننده‌ی پروبیوتیک نسبت به گروه دارونما مشاهده شد (989/0 ± 599/2 در مقابل 361/1 ± 704/2 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، 017/0 = P). اگرچه در پایان مداخله، افزایش معنی‌دار سطوح کاتالاز (443/3 ± 060/30 در مقابل 908/6 ± 230/26 واحد، 037/0 = P) و کاهش معنی‌دار سطوح مالون دی‌آلدهید (Malondialdehyde یا MDA) (574/3 ± 120/15 در مقابل 169/3 ± 390/17 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، 029/0 = P) در گروه پروبیوتیک قابل توجه بود، اما پس از 8 هفته، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. تغییرات سطوح سایر متغیرها معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: مصرف پروبیوتیک‌ها اگرچه از طریق کاهش التهاب عمومی بدن می‌تواند بر بهبود وضعیت قلبی- عروقی مؤثر باشد، اما به صورت اختصاصی با کاهش خطر بیماری‌های قلبی- عروقی مرتبط نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Probiotics on Cardiovascular Risk Factors in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial Study

چکیده [English]

Background: Depression has been associated with cardiovascular disease in previous research. They also have stated that probiotics have a protective effect against cardiovascular disease. The aim of this study was to investigate the role of probiotics in this association.
Methods: In this study, fifty patients with major depressive disorder (MDD) who were candidates for fluoxetine were randomly selected and divided into two groups. One group received fluoxetine (20 mg) with a probiotic supplement which contained Lactobacillus holoticus and Bifidobacterium langum (2 × 109 CFU/g for each) and another group received fluoxetine with a placebo during 8-week period. 10 ml of fasting blood was taken from patients for biochemical measurements.
Findings: After 8 weeks of intervention, patients in the probiotic group had significant decrease in serum high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) levels compared with the placebo group (2.599± 0.990 vs. 2.704 ± 1.361 ng/ml, P = 0.017). At the end of the study, although, there was significant increase in catalase (30.06 ± 3.443 vs. 26.24 ± 6.908 U, P = 0.037) and decrease in malondialdehyde (MDA) (15.13 ± 3.574vs. 17.40 ± 3.170 mg/dl, P = 0.029) levels in the probiotic group, but after 8 weeks, there was no significant difference between the two groups. Other variables did not change significantly.
Conclusion: Although probiotics can improve cardiovascular status by reducing general inflammation in the body, they are not specifically associated with lower risk of cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depressive disorder, Major
  • Probiotics
  • Heart disease risk factors