اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی در مقایسه با آمفوتریسین B

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i618.13860

چکیده

مقدمه: ظهور گونه‌های قارچی مقاوم و عوارض جانبی زیاد داروهای ضد قارچی، محققان را به گسترش روش‌های جدید درمانی بر ضد قارچ‌ها ترغیب می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات ضد قارچی عصاره‌ی هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی جدا شده از نمونه‌های بالینی بود.
روش‌ها: در این مطالعه، با استفاده از روش رقیق‌سازی در محیط مایع (Broth microdilution)، اثر ضد قارچی عصاره‌های هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه که با دو روش خیساندن و سوکسله تهیه شده بود، بر ضد 11 ایزوله‌ی کاندیدایی (کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا پاراپسیلوزیس) جدا شده از نمونه‌های بالینی بیماران مورد آزمایش قرار گرفت. ایزوله‌های کاندیدایی در مجاورت با غلظت‌های مختلف عصاره‌های ذکر شده قرار گرفتند و میانگین حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum inhibitory concentration یا MIC) از رشد هر یک از عصاره‌ها در مقایسه با آمفوتریسین B تعیین گردید.
یافته‌ها: عصاره‌ها‌ی هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه، فعالیت ضد قارچی علیه ایزوله‌های کاندیدایی داشتند. مقادیر MIC90 عصاره‌ی هیدروالکلی سیاهدانه به روش خیساندن و سوکسله برای کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا پاراپسیلوزیس به ترتیب 25 و 5/12 میلی‌گرم در میلی‌لیتر به دست آمد. همچنین، مقادیر MIC90 عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه به روش خیساندن و سوکسله برای هر دو گونه‌ی کاندیدا در هر دو روش، 5/12 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود. علاوه بر این، میزان MIC90 آمفوتریسین B در برابر کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا پاراپسیلوزیس، 1 و 5/0 میکروگرم در میلی‌لیتر گزارش گردید.
نتیجه‌گیری: هرچند آمفوتریسین B به عنوان داروی مؤثر، در برابر گونه‌های کاندیدا اثر ضد قارچی بهتری نشان می‌دهد، اما عصاره‌ی هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه نیز دارای اثرات ضد قارچی قابل قبولی بر روی ایزوله‌های کاندیدایی مورد بررسی می‌باشند و از بین این دو، عصاره‌ی گزنه اثربخشی بهتری نسبت به عصاره‌ی سیاهدانه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antifungal Effects of Hydroalcoholic Extracts of Nigella Sativa and Urtica Dioica on Fungal Agents in Comparison with Amphotericin B

چکیده [English]

Background: The emergence of resistant fungal species, as well as relatively high side effects of antifungal drugs, have prompted researchers to develop new methods forcing action against fungi. The aim of present study was to evaluate the antifungal effects of hydroalcoholic extracts of Nigella sativa and Urtica dioica on Candida species isolated from clinical specimens in comparison with amphotericin B.
Methods: In the current study, antifungal effect of hydroalcoholic extracts of Nigella sativa and Urtica dioica, which were prepared by soaking and soxhlet methods, against 11 Candida isolates (Candida albicans and Candida parapsilosis), were measured using broth microdilution method. Candida isolates were exposed to different concentrations of the extracts, and the minimum inhibitory concentration (MIC) of each extract was determined.
Findings: Both hydroalcoholic extracts of Nigella sativa and Urtica dioica showed antifungal effects against candida isolates.The MIC90 values of soaked and sox let hydroalcoholic extracts of Nigella sativa for Candida albicans and Candida parapsilosis were 25 and 12.5 mg/ml, respectively. Moreover, MIC90 values of soaked and sox let hydroalcoholic extracts of Urtica dioica for the candida species in both methods were 12.5 mg/ml. In addition, MIC90 values of amphotericin B against Candida albicans and Candida parapsilosis were obtained 1.0 and 0.5 μg/ml, respectively.
Conclusion: Although amphotericin B as an effective drug has a better antifungal effect against candida species, hydroalcoholic extracts of Nigella sativa and Urtica dioica also have acceptable antifungal effects on Candida albicans and Candida parapsilosis. Among them, Urtica dioica extract has a better effect than Nigella sativa extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigella sativa
  • Urtica dioica
  • Candida albicans
  • Candida parapsilosis