یافته‌های سی‌تی اسکن بیماران مبتلا به پنومونی کووید 19

10.22122/jims.v39i618.14034

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، توصیف یافته‌های تصویربرداری در سی‌تی اسکن بیماران با پنومونی کووید 19 بود.
روش‌ها: این مطالعه‌ی گذشته‌نگر مقطعی، بین اسفند ماه 1398تا تیر ماه 1399 در دو بیمارستان سطح سوم در شهر اصفهان انجام شد. بیماران بزرگسال با بیماری کووید 19 تأیید شده‌ی آزمایشگاهی که سی‌تی اسکن غیر طبیعی قفسه‌ی سینه داشتند، وارد این مطالعه شدند. دو رادیولوژیست ماهر در زمینه‌ی تصویربرداری توراکس، ویژگی‌های تصویربرداری ضایعات ریوی وتوزیع آن‌ها را ارزیابی کردند و به وسعت درگیری ضایعات ریوی نمره دادند. در نهایت، بر اساس توزیع فراوانی در جداول مربوط توصیف شدند.
یافته‌ها: تعداد کلی 300 بیمار (178 مرد و 122 زن با متوسط سن 44/15 ± 50/57 و طیف سنی 91-20 سال) با بیماری کووید 19 ارزیابی شدند. شایع‌ترین الگوی درگیری پارانشیمال، پترن مخلوط اپاسیته گراندگلاس وکانسولیداسیون (6/52 درصد) با توزیع محیطی (4/49 درصد) بدون ارجحیت میان لوب‌های فوقانی و تحتانی بود. سایر یافته‌ها عبارت از ندول مرتبط با رگ (0/20 درصد)، هاله‌ی گراندگلاس اطراف ندول (3/19 درصد)، ضخیم شدن جدار برونش (3/5 درصد)، بزرگی عروق (2/4 درصد)، ندول سنتری لوبولار (7/3 درصد)، برونشکتازی (7/1 درصد)، برونکوگرام هوا (0/5 درصد)، علامت حباب هوا (0/2 درصد)، کاویته (3/0 درصد)، افیوژن پلور (0/6 درصد)، افیوژن پریکارد (3/0 درصد) و لنفادنوپاتی (3/0 درصد) بودند.
نتیجه‌گیری: ارزیابی سی‌تی اسکن بیماران با پنومونی کووید 19 نشان دهنده‌ی الگوی متنوع درگیری پارانشیمال ریه بود. بنابراین، علاوه بر تمرکز روی یافته‌های تیپیکال و شایع، آشنایی با یافته‌های ناشایع و نادر برای تصمیم‌گیری سریع و صحیح لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Findings of Computed Tomogheraphy Scan Imaging in Patients with COVID-19 Pneumonia

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to describe different computed tomography (CT) scan findings in patient with COVID-19 pneumonia.
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted between February to July 2020 in two tertiary hospitals in Isfahan City, Iran. Adult patients with laboratory-confirmed COVID-19 disease, who had abnormal chest CT scan, enrolled in this study. Two expert radiologists evaluated CT features and distribution of the lesions, and also scored the extent of lung involvement. Finally, various imaging features were reported in frequency distribution tables.
Findings: A total of 300 patients, 178 men and 122 women with mean age of 57.5± 15.44 years (range: 20-91 years), with COVID-19 pneumonia were evaluated. The most common pattern of parenchymal involvement was the mixed ground-glass opacity (GGO) and consolidation (52.6%), with subpleural (49.4%) distribution without cranio-cuadal predominance (52%). Other findings were vessel-related nodule (20%), ground-glass halo (19.3%), bronchial wall thickening (5.3%), vascular enlargement (4.7%), centrilobular nodule (3.7%), bronchiectasis (1.7%), air bronchogram (5%), air bubble sign (2%), cavity (0.3%), pleural effusion (6%), pericardial effusion (0.3%), and lymphadenopathy (0.3%), respectively.
Conclusion: CT examination of patients with COVID-19 pneumonia showed diverse pattern of involvement; so, in addition to focusing on typical and common findings, familiarity with uncommon and rare findings is essential for rapid and accurate decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Pneumonia
  • CT X ray