بررسی اثر کلسترول بر فعال‌سازی مسیر سیگنالینگ TGF-β / Smad3C در سلول‌های ستاره‌ای کبد و نقش آن در پیشرفت فیبروژنز کبدی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i619.13838

چکیده

مقدمه: فیبروز کبدی، اغلب به فعال شدن سلول‌های ستاره‌ای کبد (Hepatic stellate cells یا HSCs) و تشکیل بیش از حد زخم در کبد نسبت داده می‌شود؛ چرا که این سلول‌ها باعث تولید بیش از حد ماتریکس خارج سلولی می‌شوند. مراحل پیشرفته‌ی این بیماری، اغلب منجر به سیروز کبد و سرطان کبد می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی نقش کلسترول بر فعال‌سازی سلول‌های ستاره‌ای کبد انجام شد.
روشها: سلول‌ها در محیط کشت Dulbecco's Modification of Eagle’s Medium (DMEM) همراه با 10 درصد از Fetal bovine serum (FBS) کشت داده شدند و با غلطت‌های 25، 50، 75 و 100 میکرومولار از کلسترول به مدت 24 ساعت تیمار شدند. سپس، میزان بیان ژن‌های Transforming growth factor beta (TGF-β) و Collagen1α و نیز سطح پروتئین Smad3C برای ارزیابی فیبروزکبدی مورد سنجش قرار گرفت.
یافتهها: میزان بیان ژن‌های TGF-β و Collagen1α در غلظت‌های 75 و 100 میکرومولار کلسترول نسبت به گروه شاهد به صورت معنی‌داری افزایش یافت. همچنین، سطح پروتئین Smad3C پس از گذشت 2 ساعت از تیمار سلول‌ها با غلظت 100 میکرومولار کلسترول، نسبت به گروه شاهد به صورت معنی‌داری افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: کلسترول با افزایش سطح پروتئین Smad3C و فعال کردن مسیر سیگنالینگ TGF-β باعث افزایش پروتئین‌های اصلی درگیر در تولید ماتریکس خارج سلولی از جمله Collagen1α می‌شود. در نتیجه، کلسترول می‌تواند زمینه‌ی پیشرفت فیبروز کبدی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cholesterol on the Activation of TGF-β/Smad3C Signaling Pathway in Hepatic Stellate Cells and its role in the Progression of Liver Fibrogenesis

چکیده [English]

Background: Hepatic fibrosis is often attributed to activation of hepatic stellate cells (HSCs) and excessive scar formation in the liver. Because these cells overproduce extracellular matrix, the advanced stages of the disease often lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. In this study, the role of cholesterol in the activation of hepatic stellate cells was investigated.
Methods: Cells were cultured in Dulbecco's modification of Eagle’s medium (DMEM) with 10% Fetal Bovine Serum (FBS), and treated with 25, 50, 75, and 100 μM cholesterol concentrations for 24 hours. Then, gene expression transforming growth factor beta (TGF-β) and collagen1α, as well as Smad3C protein level were measured to assess liver fibrosis.
Findings: The expression of TGF-β and collagen1α genes increased significantly compared to the control group at 75 and 100 μM cholesterol concentrations. In addition, Smad3C protein level increased significantly compared to the control group after 4 hours of cell treatment with a concentration of 100 μM cholesterol.
Conclusion: Cholesterol increases the major proteins involved in the production of extracellular matrix, including collagen1α, by increasing the level of the Smad3C protein and activating the TGF-β signaling pathway. As a result, cholesterol can lead to the development of liver fibrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver fibrosis
  • Cholesterol
  • Transforming growth factor beta