مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با مواد مخدر اوپیوئیدی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i619.13897

چکیده

مقدمه: خدمات فوریت‌های پزشکی (Emergency medical services یا EMS) در درمان بیماران مسموم با مواد اوپیوئیدی نقش مهمی دارند. تجویز صحیح نالوکسان در این بیماران، یک اقدام نجات‌بخش می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با اوپیوئیدها انجام گرفت.
روش‌ها: در این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی مقطعی، بیماران مسموم با اوپیوئیدها ارجاع شده توسط EMS به بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان از فروردین 1397 تا اسفند 1398 از نظر عوامل توکسیکو اپیدمیولوژیک و پیایند مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: از 340 بیمار مورد بررسی، 80 درصد مرد بودند. 3/33 درصد موارد، مسمومیت با متادون و 2/23 درصد موارد، مسمومیت با تریاک بود. 9/47 درصد از بیماران پس از تجویز نالوکسان توسط EMS دچار خواب‌آلودگی، 9/35 درصد از آنان با هوشیاری کامل و 5/3 درصد دچار بی‌قراری بودند. اختلاف معنی‌داری در میزان اشباع اکسیژن خون بین دو گروه دریافت و عدم دریافت نالوکسان توسط EMS مشاهده گردید (020/0 = P). میانگین سنی بیماران دریافت کننده‌ی نالوکسان توسط EMS و اورژانس بیمارستان بیشتر از بیماران بدون دریافت نالوکسان بود. همبستگی قوی بین تزریق نالوکسان توسط EMS با تزریق نالوکسان در اورژانس بیمارستان وجود داشت (001/0 > P، 77/0 = r). نوع ماده‌ی مخدر (تریاک) و سن بیمار(بیشتر از 40 سال) پیش‌گویی کننده‌ی تجویز نالوکسان توسط EMS و اورژانس بیمارستان بود. همه‌ی بیماران بهبودی یافتند.
نتیجه‌گیری: همبستگی قوی در خصوص تجویز نالوکسان بین EMS و پزشک اورژانس مسمومین وجود داشت. با توجه به میانگین بالای سن بیماران دریافت کننده‌ی نالوکسان، لزوم توجه بیشتر جهت پیش‌گیری از عوارض احتمالی نالوکسان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Correlation between Naloxone Administered by Emergency Medical Services and Hospital Poisoning Emergency Service in Patients with Opioid Poisoning

چکیده [English]

Background: Emergency Medical Service (EMS) has an important role in the management of patients with opioid poisoning. Proper administration of naloxone is life-saving in these patients. We performed a study to compare the correlation between naloxone prescribed by the EMS and poisoning emergency physician in hospital for patients with opioid poisoning.
Methods: Patients with opioid poisoning referred by EMS to the poisoning emergency room of Khorshid Hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from April 2016 to March 2017 were evaluated for toxico-epidemiological factors and outcome.
Findings: Out of 340 patients studied, 80% were men. Poisoning with methadone (33.3%) and opium (23.2%) were the most opioid poisoning. 47.9% of patients were drowsy after administration of naloxone by EMS, 35.9% were fully conscious, and 3.5% were restless. There was a significant difference in blood oxygen saturation between the two groups receiving and not receiving naloxone by EMS (P = 0.02). The mean age of patients receiving naloxone by EMS and hospital emergency service was higher than patients not receiving naloxone. There was a strong correlation between naloxone administration by EMS and in the hospital (r = 0.77; P < 0.001). Kind of opioid (opium) and patient’s age (more than 40 years) predicted the naloxone administration by EMS and in the hospital. All patients recovered completely.
Conclusion: There was a strong correlation in naloxone administration between EMS and emergency service in hospital. Due to the high average age of patients receiving naloxone, more attention to prevent possible side effects of naloxone is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poisoning
  • Emergency medical service
  • Naloxone
  • Opioid
  • Narcotic antagonists