بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زودهنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i619.13917

چکیده

مقدمه: بیماری‌های قلبی مادرزادی، از شایع‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی می‌باشد. موفقیت در تشخیص به موقع بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید با استفاده از فن‌آوری پالس‌اکسی‌متری، تا حدود زیادی بستگی به آگاه بودن پزشکان در معاینات بدو تولد نوزادان دارد. این مطالعه، با هدف بررسی میزان آگاهی پزشکان از غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری به منظور تشخیص زود هنگام بیماری‌های قلبی مادرزادی شدید در شهر اصفهان انجام شد.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1398، 65 نفر از پزشکان شرکت کننده در جلسه‌ی برگزار شده توسط مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. واکاوی آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: از مجموع پزشکان شرکت کننده در مطالعه، 51 نفر (5/78 درصد) متخصص کودکان بودند. میزان آگاهی بیشتر پزشکان از غربالگری نوزادان در بدو تولد به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری در سطح متوسط (2/49 درصد) ارزیابی شد. نتایج آزمون Line regression نشان داد که فقط محل کار پزشکان (بیمارستان و یا مطب) با آگاهی آن‌ها از غربالگری نوزادان در بدو تولد به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری ارتباط معنی‌داری داشت (010/0 = P، 31/0- = β). در کل، این متغیر 7 درصد از تغییرات میزان آگاهی پزشکان را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه‌گیری: پزشکان به ویژه متخصصین کودکان به عنوان خط اول ارایه‌ی خدمات سلامت به نوزادان در بدو تولد، نیاز به آگاهی بیشتری در زمینه‌ی غربالگری نوزادان به وسیله‌ی پالس‌اکسی‌متری جهت تشخیص و ارجاع به موقع موارد مبتلا به بیماری‌های قلبی مادرزادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Physicians’ Awareness about Newborn Pulse Oximetry Screening for Early Detection of Congenital Heart Disease

چکیده [English]

Background: Congenital heart diseases (CHDs) are the most common type of birth defect. Success in the early detection of critical congenital heart diseases (CCHDs) using pulse oximetry technology depends on a large extent on physicians’ awareness of neonatal clinical examinations. The aim of this study was to investigate physicians’ awareness of newborn pulse oximetry screening for early detection of CCHD in Isfahan City, Iran.
Methods: A total of 65 physicians participating in the meeting at the continuing education programs at Isfahan University of Medical Sciences were enrolled in this descriptive-analytical, cross-sectional study in 2019-2020. Data were collected by a questionnaire, developed by the researchers, which validity and reliability were confirmed. Data analysis was conducted using SPSS software.
Finding: Of physicians participated to this study, 51 were pediatricians (78.5%). The most physicians (49.2%) had a moderate level of awareness of neonatal screening at birth by pulse oximetry. The results of linear regression analysis showed that only the doctors' workplace (hospital or office) was significantly associated with their awareness of neonatal screening at birth by pulse oximetry (P = 0.01, β = -0.31). In total, 7% of the variations in physicians’ awareness about neonatal screening at birth by pulse oximetry were predicted by this variable.
Conclusion: Physicians, particularly pediatricians, as the first line of health care providers to the newborns at birth, need more knowledge about the neonatal pulse oximetry screening, for early detection and referral of neonates with CHDs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Early diagnosis
  • Pulse oximetry
  • Congenital heart defect