چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i620.13664

چکیده

مقدمه: به ‌منظور شناسایی چالش‌ها و کاستی‌های دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات احتمالی، نظرات فراگیران در مورد برنامه‌ی درسی اجرا شده مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ها: این مطالعه با روش ارزشیابی برنامه‌ی ملی، در دانشکده‌ی پزشکی اصفهان در نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. مشارکت‌کنندگان تحقیق را 76 نفر از دانشجویان دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی ورودی مهر سال 1396 به بعد تشکیل دادند که به‌ صورت هدفمند از بین دانشجویان علاقمند آموزش و با معدل متوسط به بالا انتخاب شدند. با مصاحبه‌های ساختار یافته‌ی گروهی، 61 درس مورد بررسی قرار گرفت. تمام مصاحبه‌ها در قالب راهنما، ضبط، دست‌نویس و تایپ گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی (درصد و فراوانی) تحلیل شد.
یافته‌ها: در مجموع، 35 درس شامل ترم اول 6 درس، ترم دوم 7 درس، ترم سوم 8 درس، ترم چهارم 9 درس و ترم پنجم 5 درس از نظر دانشجویان با چالش‌هایی روبه‌رو بود. در نهایت، 131 کد به دست آمد که در چهار حیطه‌ی اصلی و 36 مؤلفه قرار داده شد. مقوله‌های اصلی شامل «طراحی، اجرا (دروس نظری و عملی)، ارزشیابی دانشجو و رفتار حرفه‌ای» بود که به ترتیب 6، 15، 5، 4 و 6 مؤلفه داشتند. بیشترین فراوانی چالش به اجرای دروس نظری (92 درس) شامل 2/43 درصد از دروس اختصاص یافت.
نتیجه‌گیری: حدود نیمی از دروس دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر دانشجویان با چالش‌هایی روبه‌رو بود. بیشترین فراوانی چالش به اجرای دروس نظری تعلق داشت. نداشتن طرح دوره‌ی کامل، نامتناسب بودن حجم محتوا با ساعت درس، نامناسب بودن تجهیزات و وسایل در دروس عملی، نقص رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در آزمون و در نهایت، نقدناپذیری و انعطاف‌ناپذیری استاد، بیشترین چالش‌های مطرح‌ شده از سوی دانشجویان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of the Implemented Curriculum of the Basic Sciences Course of Iranian National General Medicine Program from the Students' Point of View

چکیده [English]

Background: In order to identify the challenges and shortcomings of the basic medical sciences course based on the Iranian national curriculum, and to offer proposed solutions to solve possible problems, the implemented curriculum was reviewed by the learners.
Methods: This study was conducted by program evaluation method in Isfahan Medical School, Iran, during the first semester of 2019-2020. Participants in this study included 76 students of basic science course of the national entrance program, starting their education from October 2017 or later, purposefully selected from students interested in education and with a grade point average of above. With structured group interviews, 61 lessons were examined. All interviews in the form of guidance, were recorded, handwritten, and typed. Then, it was analyzed by quantitative content analysis (percentage and frequency).
Findings: A total of 35 courses, including 6 in first semester, 7 in second semester, 8 in third semester, 9 in fourth semester, and 5 in fifth semester, faced challenges for the students. A total of 176 initial codes were extracted. Finally, 131 codes were obtained, which were placed in 4 main domains and 36 components. The main categories included design with 6 components, implementation with 15 components, student evaluation with 5 components, and professional behavior with 6 components. The highest frequency of challenges was in the implementation of theoretical courses (92 lessons) which included 43.2% of the courses.
Conclusion: Nearly half of the basic science courses in the National General Medicine Program faced challenges for students. The most frequent challenge was in the implementation of theoretical courses. Lack of a complete course plan in the category of design, disproportionate volume of content with class hours in the category of theoretical courses, inadequacy of equipment and tools in the category of practical courses, failure to handle student protests in the category of student evaluation, and finally liquidity and inflexibility in the category of teacher professional behavior was the most challenged by students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical school
  • Curriculum
  • Medical education
  • Medical students