اثر مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای الیگودندروسیتی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i620.13866

چکیده

مقدمه: مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید (Perfluorooctanoic acid یا PFOA) در دوران بارداری، می‌تواند با مرگ سلول‌های الیگودندروسیتی همراه باشد. در پژوهش حاضر، اثرات مواجهه با PFOA در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای سلول‌های الیگودندروسیتی مورد بررسی قرار گرفت.
روشها: در این مطالعه، موش‌های صحرایی نژاد ویستار بارور شدند و سپس در پنج گروه «شاهد، شم و سه گروه دریافت‌کننده‌ی PFOA با دزهای 1، 5 و 10 میلی‌گرم بر‌کیلوگرم وزن بدن» قرار گرفتند. 20 روز پس از تولد، موش‌ها قربانی شدند و نمونه‌های مغز آن‌ها با استفاده از رنگ‌آمیزی‌ ایمونوهیستوشیمی بررسی گردید. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: درصد سلول‌های Olig2 و Myelin basic protein (MBP) مثبت در گروه‌های دریافت‌کننده‌ی PFOA با دز‌های 5 و10 میلی‌گرم بر کیلوگرم،به طور معنی‌داری نسبت به سایر گروه‌ها کاهش یافت (001/0 > P).
نتیجهگیری: قرار گرفتن در معرض PFOA در زمان بارداری، می‌تواند منجر به مرگ سلول‌های الیگودندروسیتی شود. بنابراین، توصیه می‌شود در این دوران از مواجهه با عوامل توکسیک مانند PFOA اجتناب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perfluorooctanoic Acid Exposure during Pregnancy on the Expression of Oligodendrocytes Markers

چکیده [English]

Background: During pregnancy, the exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA) can accompany with oligodendrocyte death. In current study, the effect of exposure to PFOA during pregnancy on the expression of oligodendrocyte markers was investigated.
Methods: After Wistar rats’ fertilization, the rats were randomly divided into five groups of control, sham, and three other groups, which received PFOA as 1, 5, and 10 mg/kg body weight. 20-day-old rats were sacrificed, and brain samples were examined using immunohistochemical staining. Finally, the data were analyzed using SPSS software.
Findings: In the groups receiving PFOA at doses of 5 and 10 mg/kg, the percentage of Olig2- and myelin-basic-protein (MBP)-positive cells significantly reduced compared to the other groups (P < 0.001).
Conclusion: The findings of this study showed that exposure to PFOA during pregnancy can induce oligodendrocyte death; so it is recommended to avoid exposure to toxic agents such as PFOA during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell death
  • Myelin basic protein
  • Oligodendrocytes