تأثیر اسپری اپی‌نفرین بر کاهش موارد ابتلا به پانکراتیت حاد پس از انجام Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i621.13181

چکیده

مقدمه: پانکراتیت به دنبال Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) یا به عبارت دیگر، Post-ERCP pancreatitis (PEP) از خطرناک‌ترین عوارض ERCP است که اکنون تلاش بسیاری جهت کاهش خطر آن انجام شده‌ و نتایج متناقضی به دست ‌آمده است. مطالعه‌ی حاضر، به منظور ارزیابی تأثیر استفاده‌ی موضعی از اسپری اپی‌نفرین در کاهش بروز PEP انجام گرفت.
روش‌ها: 124 بیمار تحت ERCP به صورت تصادفی در دو گروه مورد (67 = n) و شاهد (57 = n) تقسیم شدند. گروه مورد بلافاصله پس از اتمام ERCP تحت درمان موضعی با 20 میلی‌لیتر از محلول اپی‌نفرین 02/0 درصد بر روی پاپیلا و گروه شاهد با حجم مشابه نرمال سالین قرار گرفت. عوامل دموگرافیک، عوامل مرتبط با ERCP (طول مدت روش، حجم کنتراست دریافتی، تعداد تلاش برای کانولاسیون، پره‌کات اسفنکتروتومی، بیلیاری بالون دیلاتاسیون، Asinarization، Opacification و تعداد کانولاسیون مجرای پانکراتیک) و سطح آمیلاز، لیپاز و هموگلوبین پیش و پس از 24 ساعت از ERCP در دو گروه مقایسه شدند. همچنین، بروز پانکراتیت، خونریزی و پرفوراسیون به فاصله 12 و 24 ساعت بعد از ERCP در دو گروه مقایسه گردید.
یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر عوامل دموگرافیک و عوامل مرتبط با ERCP تفاوت آماری نداشتند (050/0 < P). پانکراتیت در یک بیمار (5/1 درصد) از گروه مورد و 6 بیمار (5/10 درصد) از گروه شاهد رخ داد (047/0 = P) (10/1 = RR و فاصله‌ی اطمینان 029/1-002/1 با Confidence interval یا CI 95 درصد). از این رو، شیوع پانکراتیت به طور معنی‌داری در گروه دریافت کننده‌ی اپی‌نفرین کمتر بود. دو گروه از نظر سطح آمیلاز و لیپاز پایه و بعد از ERCP، تفاوت آماری نداشتند (050/0 < P). خونریزی تنها در یک بیمار (75/1 درصد) از گروه شاهد دیده شد و پرفوراسیون در هیچ یک از گروه‌ها مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، اسپری موضعی اپی‌نفرین به صورت معنی‌داری منجر به کاهش بروز پانکراتیت در بیماران تحت ERCP در مقایسه با گروه شاهد گردید؛ در حالی که به صورت معنی‌داری تفاوت در میزان افزایش سطح آنزیم‌های پانکراسی و شدت پانکراتیت تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Epinephrine Spray on Prevention of Post-Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Pancreatitis

چکیده [English]

Background: Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) pancreatitis (PEP) is one of the life-threatening complications of ERCP. Numerous efforts have been made to decrease the risk of PEP; however, the results were controversial. The current study aimed to assess the efficacy of local epinephrine spray on PEP reduction.
Methods: 124 patients undergone ERCP were randomly divided into two groups of intervention (n = 67) and control (n = 57). The intervention group was treated with 20 ml of local epinephrine 0.02% on papilla immediately after ERCP, and the controls with similar volume of normal saline. Demographic factors, procedure-related factors (duration of procedure, volume of contrast, times of cannulation, precut sphinctrotomy, billiary balloon dilatation, asinarization, opacification, and number of pancreatic duct cannulations), as well as amylase, lipase, and hemoglobin levels at baseline and within 24 hour after the procedure were compared between the groups. Besides, the patients were assessed in terms of pancreatitis, bleeding, and perforation incidence within 12 and 24 hours after ERCP.
Findings: The two assessed groups were similar in terms of demographic and procedural-related factors (P > 0.050). Pancreatitis occurred in 1 patient (1.5%) in intervention and 6 ones (10.5%) in control group (P = 0.036). The two groups were not statistically different in terms of amylase and lipase at baseline and after ERCP. Bleeding occurred only a case (1.75%) in the control group and no one experienced perforation.
Conclusion: Based on the findings of the current study, local epinephrine spray can remarkably lead to decreased pancreatitis incidence as compared to the control group; however, it cannot significantly affect the pancreatic enzymes level and pancreatitis severity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pancreatitis
  • Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
  • Epinephrine