بررسی میزان شانس بقای بیماران مبتلا به میکرومتاستاز سرطان ریه به دنده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

10.22122/jims.v39i621.13515

چکیده

مقدمه: سرطان ریه، شایع‌ترین سرطان در سراسر جهان و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان می‌باشد. این مطالعه، با هدف بررسی وجود میکرومتاستاز در نمونه‌های برداشت شده از دنده و تأثیر آن بر میزان عود و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان ریه در مراحل اولیه پس از عمل انجام شد.
روشها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 49 بیمار مبتلا به سرطان ریه، در حین عمل جراحی خارج کردن تومور ریه، تحت نمونه‌برداری از دنده قرار گرفتند. نمونه‌ها، به منظور تعیین میکرومتاستاز، به بخش پاتولوژی ارسال شد. در مرحله‌ی بعد، کلیه‌ی بیماران تحت پی‌گیری قرار گرفتند و وضعیت فوت و یا بقای آنان مشخص شد. میزان بقای بیماران بر حسب وجود و یا عدم وجود میکرومتاستاز دنده، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافتهها: از 49 بیمار بررسی شده، 10 نفر (4/20 درصد) دارای میکرومتاستاز ریه به دنده بودند. میانگین زمان بقا در بیماران با و بدون میکرومتاستاز دنده‌ای به ترتیب 75/1 ± 8/10 و 58/3 ± 58/26 ماه بود و میانگین بقا در گروه دارای میکرومتاستاز دنده، به طور معنی‌داری کمتر بود (011/0 = P).
نتیجهگیری: به نظر می‌رسد وجود میکرومتاستاز ریه به دنده در بیماران مبتلا به سرطان ریه با کاهش مدت زمان بقای بیماران همراه باشد. ازاین رو، احتمال می‌رود بیوپسی استخوان بیماران مبتلا به سرطان ریه در اولین عمل توراکوتومی به منظور تعیین متاستاز دنده‌ای، می‌تواند در انجام اقدام درمانی به موقع و افزایش بقای بیماران کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Odds of Survival of Patients with Micrometastasis of Lung Cancer to Rib

چکیده [English]

Background: Lung cancer is by far the leading cause of cancer-related death, and the most prevalent cancer worldwide. This study aimed to investigate the presence of micro metastasis in specimens obtained from rib resections after surgery, and its impact on the recurrence rate and prognosis of patients with early-stage lung cancer.
Methods: In this cross-sectional study, 49 patients with lung cancer underwent rib biopsy during lung resection surgery, and were referred to the pathology department for micrometastasis. In the next stage, all patients were followed up and their death or survival status was determined and the survival rate of patients according to the presence or absence of rib micrometastasis was evaluated and compared.
Findings: Of the 49 studied patients, 10 (20.4%) had lung to rib micrometastasis. The mean survival time in patients with and without rib micrometastasis was 10.80 ± 1.75 and 26.58 ± 3.58 months, respectively, and the mean survival in the group with rib micrometastasis was significantly lower (P = 0.011).
Conclusion: It seems that the presence of rib micrometastasis in patients with lung cancer is associated with a reduced survival time. Therefore, bone biopsy of patients with lung cancer in the time of thoracotomy to determine rib micrometastasis, may be helpful in timely treatment and increase patient survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lung cancer
  • Micrometastasis
  • Ribs
  • Survival