آیا کمبود ویتامین D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شایع است؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
وضعیت ویتامین D در کشورهای مختلف به دلیل عوامل محیطی مانند رژیم غذایی، آلودگی هوا، میزان دریافت نور آفتاب، پوشش فرد، طول و عرض جغرافیایی محل زندگی، فصل و طول مدت روز بسیار متفاوت است. در کشورهای آسیایی، کمبود ویتامین D شیوع بالایی داشته است. به دلیل مشخص نبودن وضعیت کودکان ایران، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت ویتامین D در کودکان سالم 7-6 ساله‌ شهر اصفهان و نیز بررسی میزان ویتامین دریافتی این گروه، از راه تماس با آفتاب و رژیم غذایی، پرداخت.

روش ها:
این مطالعه‌ مقطعی در تابستان سال 1385 روی 513 کودک سالم 7-6 ساله‌ شهر اصفهان انجام شد. میزان ویتامین D از راه مواد غذایی و میزان تماس با نور آفتاب با استفاده از پرسشنامه‌ها‌ی تکمیل شده توسط والدین محاسبه شد. میزان 25 هیدروکسی ویتامین D و هورمون پاراتیرویید (PTH) سرم نیز اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t-student، مجذور کای و همبستگی (پیرسون) رگرسیون چندگانه آنالیز شد. مقادیر ویتامین D کم‌تر از ng/ml 20 و 10 به ترتیب به عنوان کمبود خفیف و شدید در نظر گرفته شد. به دلیل عدم وجود تعریف یکسان برای سطح کمبود ویتامین D در جمعیت‌های مختلف، به وسیله‌ی منحنی ROC نقطه cut-off برای جمعیت مورد بررسی محاسبه شد.

یافته ها:
نقطه cut-off معادل ng/ml 33 محاسبه شد. در 3% افراد کمبود خفیف ویتامین D دیده شد و سطح ویتامین Dدر 26% افراد مورد مطالعه کم‌تر از ng/ml33 بود. میانگین میزان مواجهه با آفتاب 29±44 دقیقه در روز (29/4±180) و میزان تماس کودک با آفتاب و نیز میزان دریافت ویتامین D از راه غذا بر سطح 25 هیدروکسی ویتامین D سرم مؤثر بود (به ترتیب 28/0=ß، 001/0>p و 13/0=ß، 002/0>p).

نتیجه گیری:
مطالعه‌ حاضر تأییدکننده مطالعات پیشین در نوجوانان و بزرگسالان ایرانی و نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب ویتامین D کودکان بود و با توجه به زمان آن (ماه‌های با تابش کافی نور آفتاب)، پیشنهاد می‌شود بررسی بیشتر برای یافتن علل کمبود ویتامین D و پیشگیری و درمان آن با مکمل‌های ویتامینی انجام شود.

واژگان کلیدی:
ویتامین D، سطح 25 هیدروکسی ویتامین D، میزان دریافت ویتامین D، کودکان پیش دبستانی، ایران، نور آفتاب.

عنوان مقاله [English]

Is Vitamin D Deficiency Prevalent in Healthy 6-year-old Children in Isfahan City?

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salek
  • Homayoun Rafati
  • Mahin Hashemipour
  • Pouneh Memar Ardestani
  • Hossein Nezhadnik
  • Masoud Amini
  • Seyed Mohsen Hosseini
چکیده [English]

BACKGROUND:
Vitamin D is essential for the maintenance of good health, and vitamin D deficiency has been reported from many countries including sunny ones. Due to the importance of vitamin D deficiency and its effects on children life quality, this study was conducted to evaluate the vitamin D status in healthy 6-year-old children in Isfahan city (2006).

METHODS:
513 healthy children were studied in this cross-sectional research. Blood was drawn for measuring biochemical parameters (serum PTH and 25-hydroxy vitamin D) and dietary vitamin D intake, duration of daily sunlight exposure, and percentage of body surface area exposed were measured using questionnaires.
Data was analyzed, using SPSS software, V13 (SPSS. Inc, Chicago IL.). The vitamin D serum levels less than 20 ng/ml and 10 ng/ml were defined as mild and severe vitamin D deficiency. ROC curve was utilized to obtain a cut-off point of vitamin D serum level in this study.

FINDINGS:
Using ROC curves, we defined the cut-off point of vitamin D deficiency in our population as 25-OHD level of 33 ng/ml .as the cut-off point of vitamin D deficiency in our population. Vitamin D serum level was < 20 ng/ml in 3% and < 33 ng/ml in 26% of cases. Duration of sunlight exposure (p<0.001, β =0.28) and daily intake of vitamin D had significant effects on serum level of vitamin D (p=0.002, β=0.13).

CONCLUSION:
In agreement with other researches, this study confirmed the high prevalence of vitamin D deficiency in children. Also it was found that improvements in duration of sunlight exposure and daily intake of vitamin D can prevent vitamin D deficiency in children.

KEY WORDS:
Vitamin D, 25-hydroxy vitamin D, vitamin D intake, preschool-aged children, sunlight, Iran.