تأثیر تجویز آلوپورینول بر کسر جهشی بطنی در مبتلایان به نارسایی بطن چپ

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
اثربخشی داروهای مهارکننده‌ی فعالیت گزانتین اکسیداز بر قدرت انقباضی میوکارد مشخص نیست. این مطالعه برای تعیین تأثیر داروی آلوپورینول بر کسر جهش بطن چپ (LVEF) در بیماران مبتلا به نارسایی بطن چپ انجام شد.

روش ها:
در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده، اثر تجویز آلوپورینول در وضعیت کسر جهشی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی بطنی کلاس 2 و 3 طبقه‌بندی انجمن قلب نیویورک، همراه با به کارگیری دارونما بررسی شد. به 16بیمار، داروی آلوپورینول خوراکی ابتدا به میزان 100 میلی‌گرم روزانه به مدت سه روز و سپس 200 میلی‌گرم روزانه به مدت سه روز و پس از آن (در صورت تحمل بیمار) 300 میلی‌گرم روزانه تا پایان دوره به مدت یک ماه تجویز گردید. در گروه شاهد (15بیمار) نیز دارونما به میزان مشابه به کار رفت. قبل از شروع و در پایان دوره درمانی برای تمام نمونه‌ها اکوکاردیوگرافی به روش Simpson انجام و LVEF محاسبه شد.

یافته ها:
میانگین مقادیر LVEF در گروه مورد مداخله دارویی قبل از شروع و پس از اتمام مطالعه به ترتیب 9/9±8/38 و 7/9±9/41 محاسبه گردید (05/0p). میانگین تغییرات مربوط به کسر جهش بطنی در گروه درمان شده با آلوپورینول (5/0±1/3) به طور معنی‌دار از گروه دارونما (3/0±05/0) بیشتر بود (05/0p

عنوان مقاله [English]

Effects of Allopurinol on the Left ventricular Ejection Fraction in Patients with Left Ventricular Failure

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hadizadeh
  • Mohammad Gorak Yaraghi
  • Masoumeh Sadeghi
  • Fatemeh Hadizadeh
  • Bahram Neshat Doost
چکیده [English]

BACKGROUND:
Efficacy of xanthine oxidase inhibitors on the improvement of cardiac performance is not clearly defined. This study was designed to study the efficacy of allopurinol on the improvement of left ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with chronic heart failure.

METHODS:
A randomized, double blind, placebo controlled clinical trial was performed on two groups of patients suffered from class II to III heart failure of New York Heart Association classification. 16 cases were in intervention group who intake allopurinol (100 mg/day in the first three days, 200 mg/day in the second three days and 300 mg/day for one month); 15 cases were in control group and intaked placebo like case group. Left ventricular ejection fraction was measured by echocardiography with Simpson's method and compared before and after the intervention.

FINDINGS:
The mean of LVEF before and after intervention, in case group were 38.8±9.9 and 41.9±9.7 respectively (p<0.05); and in control group were 37.05±5.7 and 37.1±5.6 respectively (p>0.05). In intervention group EF was increased 3.1% from base level.

CONCLUSION:
Allopurinol can be effective in improvement of cardiac performance. However its clinical use for heart failure patients needs to be approved by more trials, in various situations and longer periods.

KEY WORDS:
Heart failure, left ventricular ejection fraction, xanthine oxidase inhibitors, allopurinol, clinical trial.