عوامل مؤثر بر شکستگی پلاک بعد از استئوسنتز شکستگی‌های اندام تحتانی در طول یک سال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
درمان شکستگی‌های اندام تحتانی، از مشکلات شایع جراحی استخوان و مفاصل است و ثابت کردن آن‌ها با پلاک روش معمول و موفق درمانی است. شکستگی پلاک یکی از عوارض این روش می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی توزیع فراوانی عوامل مؤثر در شکستگی پلاک در اندام تحتانی بود.

روش ها:
این مطالعه‌ی مورد-شاهدی، در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان کاشانی و الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت یک سال انجام شد. 54 بیمار با شکستگی پلاک (مورد) و 54 بیمار بدون شکستگی پلاک (شاهد) انتخاب شدند. اطلاعات به‌دست آمده توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.

یافته ها:
در بیماران مبتلا به شکستگی پلاک، شایع‌ترین شکستگی در تنه و نادرترین آن در انتهای پروگزیمال استخوان‌های بلند بود. 87% بیماران از محافظ خارجی (external-support) استفاده نکرده بودند. 6/44% بیماران وزن گذاری پیش از موعد بر اندام عمل شده داشتند. در 7/66% موارد از پیوند استخوانی استفاده نشده بود. همچنین در 3/96% موارد عفونت در محل عمل وجود نداشت. شکستگی پلاک در استخوان ران شایع و در نازک نی نادر بود. شایع‌ترین خط شکستگی اولیه چند قطعه‌ای و نادرترین آن عرضی بود. تعداد پیچ‌های استفاده شده در دو سمت شکستگی در 74% موارد قابل قبول بود. شکستگی اولیه در 7/90% موارد از نوع بسته بود. 6/92% پلاک‌های شکسته در مردان بود. میانگین زمان شکستگی پلاک پس از عمل اولیه 3/4±54/4 ماه بود. همه‌ی پلاک‌ها در محل سوراخ بدون پیچ و در محاذات خط شکستگی استخوان، شکسته بودند. PH محیط در همه‌ی موارد قلیایی بود. در دو مورد بیماری زمینه‌ای (نارسایی مزمن کلیه) وجود داشت.

نتیجه گیری:
بررسی بیماران مبتلا به شکستگی پلاک‌های به‌کار رفته دراندام تحتانی نشان داد که، دقت در پلاک‌گذاری، به‌کار بردن تعداد پیچ‌های قابل قبول در دو طرف خط شکستگی، جلوگیری از وزن‌گذاری پیش از موعد و استفاده از محافظ خارجی مثل آتل یا گچ در جلوگیری از شکستگی پلاک مؤثر است. ولی ارتباط شکستگی پلاک با عفونت محل عمل، جنس و سن بیمار معنادار نبود.

واژگان کلیدی:
شکستگی‌های اندام تحتانی شکستگی پلاک عوامل تاثیرگذار

عنوان مقاله [English]

Determinants of Plate Fracture after Osteosynthesis of Lower Limb Fractures in One Year

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javdan
  • Hamid Nasr Esfahani
  • Mehdi Motifi Fard
چکیده [English]

BACKGROUND:
The lower limb fractures are common in young and elderly people. The goal of treatment is to return the patient to normal function as quickly as possible, with minimal complications. Plate and screw is a popular and successful technique in treatment of these patients.

METHODS:
This case-control study was conducted on 108 patients (54 with plate fracture as cases and 54 without plate fracture as controls), who have been admitted in Kashani and St Alzahra hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences during 2005.A Check list including age, sex, bone fractured, site of initial fracture, use of external support, distance between plate fracture and plating, infection and etc was completed for each patient; and out coming data was analyzed.

FINDINGS:
The most common site of plate fracture was in diaphysis and the least in epiphysis of bones.
In the case group, 87% of patients had used no external support (splint, cast, brace), 3/7% of patients had infected surgery site, 44% of patients had had early weight bearing after plating, the most common bone was femur , most initial fracture lines were comminuted, in 33/3% of patients, bone graft had been used, 9/3% of first injuries had been open fracture and 92/6% close fracture, 92/6% of patients were male and 4/7% female, the mean age of patients was 31.6 ± 15.36 yr, the average time between plating and plate fracture was 5.5 ± 3.4 months, All plates were broken at the empty hole site against initial fracture line, PH in site of plate fractures was alkaline and 2 patients had an underlying disease (chronic renal failure).


CONCLUSION:
In this study, site of fracture, use of external support, early weight bearing and type of fracture line were contributing factors in plate failure. We didn't find any relation between plate fracture and fracture type (open or close), PH of fracture site, patient's sex or age.

KEY WORDS:
Osteosynthesis, Plate failure, associated factors