ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
سر و صدای زیاد شایع‌ترین علت کاهش شنوایی عصبی است؛ این بیماری درمان ندارد ولی با استفاده از روش‌های تشخیصی حساس‌تر جهت تشخیص زودرس، قابل پیش‌گیری است. در مطالعه‌ی حاضر، نقش ادیومتری با فرکانس‌های بالای توسعه ‌یافته (EHFA) در تشخیص زودتر این بیماری، مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها:
این مطالعه که از نوع هم گروهی گذشته نگر بود که در سال‌های 83-1382 در اصفهان انجام شد. گروه مورد 30 مرد کارگر شاغل در محیط پر سر و صدا با سن 50-20سال و ادیومتری‌های طبیعی بودند که سایر عوامل خطر کاهش شنوایی را نداشتند. گروه شاهد 30 مرد با محدوده‌ی سنی مشابه با ادیومتری طبیعی و فاقد عوامل خطر بودند که سابقه‌ی تماس با سر و صدا را نداشتند. افراد پس از گرفتن شرح حال و اتوسکوپی، با ادیومتری معمول و نیز EHFA بررسی شدند؛ تحلیل آماری یافته‌ها با آزمون‌های آماری t-test و paired t-test و آزمون‌های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته ها:
اختلاف معنی‌داری بین گوش‌های راست و چپ هر گروه وجود نداشت. میانگین آستانه‌ی شنوایی گروه مورد در تمام فرکانس‌ها به طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد بود و بیشترین اختلاف در فرکانس KHz 16 دیده شد. سن، تأثیر واضحی بر آستانه‌ی شنوایی هر دو گروه مورد و شاهد داشت. رابطه‌ی آستانه‌های شنوایی با سابقه‌ی کار گروه مورد، فقط در فرکانس‌های 16، 18 و 20کیلوهرتز معنی‌دار بود.

نتیجه گیری:
بالاتر بودن میانگین آستانه شنوایی در گروه مورد قابل پیش‌بینی بود؛ با توجه به طبیعی بودن ادیومتری معمولی این افراد، می‌توان از ادیومتری با فرکانس بالای توسعه یافته در تشخیص زودرس آسیب‌های صوتی استفاده کرد.

واژگان کلیدی:
کم شنوایی ناشی از سر و صدا، ادیومتری با فرکانس بالای توسعه یافته، ادیومتری معمول، آستانه‌های شنوایی

عنوان مقاله [English]

Early Detection of Noise Induced Hearing Loss by Extended High Frequency Audiometery

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Roghaa
  • Manouchehr Amiridavan
  • Seyed Hamidreza Abtahi
  • Seyed Mehdi Sonbolestan
  • Seyed Mojtaba Abtahi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Surrounding noise, especially in industrial environments, is one of the most common etiologic factors of sensory-neural hearing loss (SNHL), which is not curable, but preventable. By industrialization of communities, the prevalence of the disease and its unfavorable socioeconomic outcome is growing up. Since the preventable defect, early diagnosis has the utmost importance. In recent years, the role of extended high frequency audiometry (EHFA) as a sensitive diagnostic tool for noise induced hearing loss has received much attention. This study deals with the role of EHFA in early diagnosis of this disorder.

METHODS:
This was a retrospective cohort study during 2003-4 in Isfahan, Iran. A total number of 30 male labors, aged 20-50 years working in a noisy industrial environment, were compared with an equal number of controls with normal conventional audiometry, and no risk factor for other causes of SNHL according to their history and otoscopic examination. All 60 individuals underwent both types of conventional and extended high-frequency audiometry. Data were analyzed with SPSS software using t-test, paired t-test and correlation tests of Pearson and Spearman.

FINDINGS:
There was no difference between the right and left ears. The exposed subjects had significantly worse hearing than the non exposed group, at all tested frequencies (especially at 16 KHz). The age effect was notable in both groups. The correlation between high frequency threshold and duration of noise-exposure was significant only at 16, 18 and 20 KHz.

CONCLUSION:
The higher mean frequency threshold of the cases was predictable; the normal findings of conventional audiometry, reveal that EHFA can be useful in early diagnosis of acoustic injuries.

KEY WORDS:
Noise-Induced hearing loss, extended high frequency andiometry, conventional audiometry, Hearing thresholds