نقش دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتا نسین در ایجاد نفروپا تی ناشی از ماده حاجب در بیماران پس از انجام مداخله کرونری از راه پوس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
نفروپاتی ناشی از مواد حاجب یک عارضه‌ی بسیار خطرناک و جدی ست. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر داروهای مهارکننده‌ی‌ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI) و دیورتیک در ایجاد نفروپاتی ناشی از مواد حاجب در بیماران نیازمند عمل percutaneous coronary intervention (PTCI) اجرا شد.

روش ها:
این مطالعه کار آزمایی بالینی در سال 1385 دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام پذیرفت. چهارگروه 60 نفره از بیماران نیازمند PTCI انتخاب شدند. گروه‌های A و B با داروهای ACEI وگروه‌های C و D با داروهای دیورتیک درمان شدند. 36 ساعت قبل از انجام PTCI، مصرف داروهای ACEI در گروه A و داروهای دیورتیک در گروه C قطع گردید. سطح کراتینین سرم قبل و بعد از انجام PTCI در همة گروه‌ها اندازه‌‌گیری و ثبت گردید. سطح کراتینین نهایی و مقدار افزایش کراتینین در گروه‌های مختلف به کمک آزمون ANOVA مقایسه شد.

یافته ها:
تغییرات سطح کراتینین در گروه A برابر 0.07±0.22 mg/dl و در گروه B برابر 0.06±0.13 mg/dl و مقدار p value=0.7 محاسبه گردید. همچنین تغییرات سطح کراتینین در گروه C برابر با 0.08±0.17mg/dl و در گروه D برابر با 0.05±0.14mg/dl بود که تفاوت آماری معنی داری نداشت.

نتیجه گیری:
با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار در قطع یا ادامه‌ی مصرف داروهایی مانند ACEI یا دیورتیک بر ایجاد نفروپاتی ناشی از ماده‌ی حاجب در بیماران نیازمند PTCI، در صورت عملکرد طبیعی کلیوی، مصرف این داروها عارضه ای در بر ندارد.

واژگان کلیدی:
نفروپاتی ناشی از ماده حاجب، مداخله کرونری از راه پوست

عنوان مقاله [English]

The Role of Diuretics and Angiotensin-converting enzyme inhibitors on Contrast- Induced Nephropathy in Patients after Percutaneous Coronary Intervention

نویسندگان [English]

  • Alireza Dadpey
  • Hasan Shemirani
  • Masoud Poumoghaddas
چکیده [English]

BACKGROUND:
Nephropathy is one of the serious adverse effects in administration of contrast media in percutaneous coronary intervention (PCI). This study was designed in order to evaluate the effect of ACEI and diuretics on contrast- induced nephropathy.

METHODS:
This randomized clinical trial was conducted in Isfahan University of Medical Sciences in 2006. Overall, 60 persons were randomly assigned for each group. Groups A and B were treated by angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) and groups C and D were treated by diuretics. In group A, ACEI was discontinued from 36 hours before PCI and in group C diuretics were discontinued as well. The post-intervention and the amount of increase in the serum creatinin (Cr) level were compared by ANOVA between groups.

FINDINGS:
The increase in Cr level was not significantly different between groups A and B (0.07±0.22 vs.,0.06±0.13 mg/dL , respectively, p=0.7). Similarly, this difference was not significant between groups C and D (0.08±0.17vs. 0.05±0.14mg/dL, respectively, p=0.2).

CONCLUSION:
Regarding to non- significant difference of Cr level between the groups either continuing or discontinuing ACEI and diuretics,in the presence of normal kidney function, these drugss,have no side effect in patients undergoing PCI.

KEY WORDS:
Contrast induced nephropathy, percutaneous coronary intervention