کدام یک از عوامل خطر اصلی آترواسکلروز نشان‌دهنده وسعت درگیری عروق کرونر بر حسب جنس در آنژین پایدار است؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
بیماری عروق کرونر شایع‌ترین علت مرگ و میر در ایران است که با وجود اطلاعات فراوان در مورد عوامل خطر ایجاد و توسعه آن، هنوز مشخص نیست که کدام یک از این عوامل در شدت و توسعه آترواسکلروز در بیماران نقش اساسی و عمده‌تری دارد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی شدت و گستردگی بیماری عروق کرونر با عوامل خطر آن، در بیمارانی که به علت علائم کلینیکی و بدون وقوع حوادث حاد انسداد کرونری تحت عمل آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته‌اند، انجام شده است.

روش ها:
در یک مطالعه‌ی مقطعی در بیماران مبتلا به آنژین پایدار با سن 60-40 سال، ابتدا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سوابق بیماری تکمیل گردید. سپس فشارخون، قد و وزن بیماران اندازه‌گیری و در مرحله بعد در وضعیت ناشتا آزمایشات قند و چربی‌ها انجام شد. تمامی بیماران با روش سلیدنگر آنژیوگرافی کرونری شدند و با روش Extent Score نمره درگیری عروق کرونر (21-0) مشخص شد. ارتباط این نمره با حضور عوامل خطر عمده همچون دیابت، سیگار، فشارخون بالا، هیپرلیپیدمی و چاقی بررسی شد.

یافته ها:
تفاوت معنی‌داری در سن و سطح قند خون ناشتا میان بیماران با آنژیوگرافی مثبت در مقایسه با بیماران با آنژیوگرافی منفی، در هر دو جنس، مشاهده گردید (05/0p

عنوان مقاله [English]

Which Majot Atherosclerosis’ Risk Factors Represents the Extent of Coronary Artery Disease?

نویسندگان [English]

  • Kamran Pourmand
  • Masoumeh Sadeghi
  • Hamid Sanei
  • Elaheh Refaee
  • Fahimeh Akrami
  • Mohammad Talaei
چکیده [English]

BACKGROUND:
Although cardiovascular diseases get top position in burden of disease list, the role of risk factors in extent and severity of atherosclerosis in coronary artery disease (CAD) remain controversial. To study the determinants of severity and extent of coronary artery disease in consecutive patients with major risk factors of CAD undergoing clinically indicated coronary angiography.

METHODS:
In this cross sectional study, coronary angiograms of 325 men and 235 women patients were analyzed quantitatively. Then systolic and diastolic blood pressure, body weight, height, fasting blood sugar, serum lipids and smoking habit were collected in a questionnaire. Relationship of angiographic scores, reflecting severity and extent of CAD were comparing with potential risk factors using logistic and multiple linear regression analysis.

FINDINGS:
We found significant differences between age and fasting blood glucose in patients with positive coronary angiogram versus patients with negative coronary angiogram (P<0.05).
Diabetic patients have higher score compare to non diabetics in both sexes and same difference were found in obese men. Fasting Blood Sugar in both sexes (males 0.017, females 0.016), diastolic blood pressure (0.044) in males and body mass index (BMI) (0.005) and HDL cholesterol (-0.081) in females were significantly predictive factors for severity and extent of CAD (regression coefficient).

CONCLUSION:
This findings show that in patients with positive coronary angiogram, fasting blood sugar in both sexes, high diastolic blood pressure in males and HDL-C and BMI in females may be stronger predictors of extent of CAD. Prevention of these risk factors may be effective in controlling the progress of CAD.

KEY WORDS:
Coronary artery disease, extent, risk factors, angiography