بررسی دقت سی تی اسکن در تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ندول‌های منفرد ریوی در مقایسه با نتایج پاتولوژی ضایعات – مطالعه آینده نگر

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
ندول منفرد ریوی (Solitary Pulmonary Nodule, SPN) یکی از شایعترین معضلات تشخیصی در رادیولوژی قفسه سینه می باشد، زیرا تعیین ماهیت خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعات بر اساس نمای رادیولوژیک دشوار و گاهاً غیرممکن می باشد.امروزه سی تی اسکن به عنوان دقیق ترین روش تصویربرداری برای تشخیص ندول های ریوی است زیرا با استفاده از آن می توان خصوصیت های مربوط به هر ضایعه را با دقت نسبتاً بالایی مورد ارزیابی قرار داد.

روش ها:
در این مطالعه 131 بیمار مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. در این گروه گرافی ساده قفسه سینه مؤید ندول منفرد ریوی بوده است و سی تی اسکن به عنوان روش تصویر برداری ارجح متعاقباً انجام شده است . در سی تی اسکن این بیماران فقط در 103 مورد ندول منفرد ریوی تأ یید گردید. از 103 بیمار مذکور آسپیراسیون سوزنی باریک (Fine Needle Aspiration, FNA) در 69 مورد و رزکسیون ندول در 27 بیمار دیگر صورت پذیرفت . نتایج حاصل از یافته های سی تی اسکن بیماران با یافته های پاتولوژی |مقایسه گردید و بر این اساس دقت سی تی اسکن در پیشگویی خوش خیم و یا بدخیم بودن این ندول ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها:
بر اساس نتایج فوق حساسیت و ویژگی سی تی اسکن در پیشگویی بدخیم بودن ندول های منفرد به ترتیب 8/81% و3/86% بوده است

نتیجه گیری:
انجام سی تی اسکن به شیوه‌ مورد استفاده در این مطالعه می‌تواند در تعیین ماهیت خوش خیم یا بدخیم ندول‌های منفرد ریوی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. بر اساس این تحقیق میزان انهانس شدن ضایعه بدنبال تزریق وریدی ماده حاجب مهمترین ملاک افتراق دهنده ضایعات خوش خیم و بدخیم بوده است.

واژگان کلیدی:
ندول منفرد ریوی ، سی تی اسکن

عنوان مقاله [English]

Accuracy of CT Scan in Detection of Benign or Malignant Nature of Solitary Pulmonary Nodules in Comparison with Pathological Results-A Prospective Study

نویسندگان [English]

  • Reza Jali
  • Ebrahim Mojtahedi
  • Karmela Kamali
  • Sara Akbarnezhad
  • Maziyar Mahdavi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Solitary Pulmonary Nodule (SPN) is one of the most common diagnostic problems in chest radiology because differentiation between benign and malignant nature of the lesions based on radiologic pictures may be difficult and sometimes impossible.
Nowadays, CT scan is the most accurate imaging modality for diagnosis and characterization of pulmonary nodules.

METHODS:
In this study, 131 patients were included in whom Preliminary chest x-ray revealed SPN, chest CT scan was the next imaging investigation in these patients.
Chest CT Scan confirmed SPN in 103 patients. Of these patients, Fine Needle Aspiration (FNA) and surgical resection of the nodule were taken place in 69 and 27 patients respectively. Pathological results compared with CT scan findings.

FINDINGS:
Considering CT characteristics of the lesions, results were in favor of malignancy in 27 patients and in other 61 patients, CT scan findings were consistent with benign process. Mentioned data disclosed sensitivity and specificity of CT scan in prediction of malignant SPN 81/8% and 86/3% respectively.

CONCLUSION:
CT scan as used in this study could be useful for determining benign or malignant nature of solitary pulmonary nodules. Rate of enhancement in the lesions following IV administration of contrast agent is the most important criterion to differentiate benign and malignant lesions.

KEY WORDS:
Solitary Pulmonary Nodule, CT scan