تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:مصرف بی‌ رویه وانکومایسین، به عنوان خط اول درمان عفونت های ناشی از این ارگانیسم،با افزایش ایجاد استافیلوکوک و انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین به یک معضل مهم بهداشتی تبدیل شده است. هدف این مطالعه تعیین حساسیت استافیلوکوک های طلایی جدا شده از نمونه‌ های بالینی در خارج از بیمارستان با استفاده از روش E-Test در جهت تعیین روش درمانی مناسب اولیه و کاهش مصرف وانکومایسین بود. روش ها:در این مطالعه که به صورت مقطعی و آینده‌نگر در طی سال 1385 انجام گردید، تعداد 60 نمونه استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه  مورد بررسی قرار گرفت. MIC (Minimal Inhibitory Concentration) آنتی بیوتیک های مختلف بر روی ارگانیسم‌ها به روش E-Test مشخص گردید. کنترل کیفی به وسیله استافیلوکوک ATCC29213 انجام شد. یافته ها:تعداد بیماران مورد بررسی در این مطالعه 60 نفر، شامل 10 زن و50 مرد بود. نمونه‌های مورد بررسی 47% از خون، 30% از زخم پوستی، 7/11% از ‌آبسه تخلیه شده و 3/8% نیز ازمایع سینویال بوده‌اند. درصد حساسیت ارگانیسم‌ها بر اساس Break point مورد استفاده در CLSI M7A6  (مؤسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی) نسبت به کو-آموکسی‌کلاو 6/88%، آمیکاسین 8/81%، جنتامایسین 3/79%، سفالوتین 1/82%، سیپروفلوکساسین 75%، کلیندامایسین 75%، اگزاسیلین 7/76%، ریفامپین 5/90% و وانکومایسین 8/77% بود. بیشترین مقاومت به اگزاسیلین (01/0P<)، کلیندامایسین (01/0P<) و آمینوگلیکوزیدها (05/0P<) دیده شد و مقاومت قطعی به وانکومایسین فقط در یک نمونه وجود داشت. نتیجه گیری:استافیلوکوک طلایی که روند مقاومت در آن رو به افزایش است، از شایع ترین عوامل عفونت بیمارستانی بوده، همچنان در بیماری‌های اکتسابی از جامعه حساسیت قابل قبول به سفالوتین، اگزاسیلین و دیگر داروهای خط اول درمانی دارد و استفاده تجربی از وانکومایسین در این بیماران ضرورت ندارد. واژگان کلیدی: استافیلوکوک طلایی، حساسیت، مقاومت، E-test، MIC.

عنوان مقاله [English]

Antibiotic Resistance of Community-Acquired Staphylococcus Aureus

نویسندگان [English]

  • Kamyar Mostafavizadeh
  • Mohammad Fasihi Dastjerdi
  • Sina Mobasherizadeh
  • Farzin Khorvash
  • Fariborz Kiyanpour
چکیده [English]

BACKGROUND:Extravagant use of vancomycin as first line treatment of infections caused by this organism, has led to production of vancomycin resistant staphylococci and enterococci, as an important health problem. The goal of this study was determining sensitivity of S.aureus isolated from clinical specimens outside hospital using E-Test in order to find suitable primary therapeutic method and to reduce vancomycin use.METHODS:This cross-sectional study was performed in 2006 among 60 samples of community- acquired S.aureus Minimal Inhibitory Concentration (MIC) for various antibiotics against organisms was determined by E-test method. Qualitative control was performed by staphylococcus ATCC29213 and statistical analysis was done by SPSS ver 13 and WHONET- 5 softwares.FINDINGS:Overall, 60 patients (including 10 women and 50 men) were included in the study. The specimen studied were 47% from blood, 30% from skin ulcer, 11.7% from evacuated abscess and 8.3% from synovial fluid. Sensitivity percentage of organisms based on break point used in CLSI M7A6 (Clinical & Laboratory Standard Institute) for various antibiotics was 88.6% for Co-Amoxiclav, 81.8% for Amikacin, 79.3% for Gentamicin, 82.1% for Cephalothin, 75% for Ciprofloxacin, 75% for Clindamycin, 76.7% for Oxacillin, 90.5% for Rifampin and 77.8% for Vancomycin. Highest resistance was noted against Oxacillin (p<0.01), Clinidomycin (p<0.01) and aminoglycosides (p<0.05) and definite resistance against Vancomycin was present in only one sample. CONCLUSION:Staphylococcus aureus is among the most prevalent agents of hospital infection which shows increasing resistance and still has acceptable sensitivity to Cephalothin, Oxacillin and other first- line treatment drugs in community-acquired infections and empirical use of Vancomycin is not necessary in these patients.KEY WORDS:Staphylococcus aureus, sensitivity, resistancy, E-test, MIC.