بررسی انرژی وارد شده به چشم در عمل جراحی کا تاراکت به روش Dodick laser photolysis

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
در این مطالعه، میزان انرژی وارد شده به چشم به عنوان یک متغیر نشان‌دهنده‌ی سالم و بهتر بودن یا نبودن یک سیستم جراحی کاتاراکت در حین عمل فیکوامولسیفیکاسیون به روش فتولیز با لیزر Nd:YAG (Dodick). مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها:
در این مطالعه‌ی مقطعی، 76 چشم از بیماران مراجعه‌کننده برای عمل جراحی به‌طور غیرتصادفی و آسان، مورد بررسی قرار گرفت و سفتی هسته عدسی آنها بر اساس سیستم تقسیم‌بندی علمی کاتاراکت lens opacity classification system III (LOCSIII) از صفر تا 4+ تعیین شد. هسته‌های با سفتی 4+ از مطالعه حذف و در نهایت 67 بیمار وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران با دستگاه فیکو ARC مجهز به Dodick laser photolysis و ازطریق برش قرنیه‌ای (Clear cornea) و از طریق انسزیون 8/2 میلی‌متر تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفتند. میزان انرژی وارد شده به چشم محاسبه و ثبت گردید.

یافته ها:
از 67 بیمار عمل شده، 39 نفر مرد (2/58%) و 28 نفر زن (8/41%) بوده‌‌اند و متوسط سن آنان 8/12±31/58 سال (84-14سال) بوده است. بین میانگین سن آقایان (8/12±5/56) و خانمها (9/11±7/60) تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشته است (18/0=P).
میانگین میزان انرژی وارد شده به چشم‌ها (65/2±55/4) حداقل 56/0 ژول و حداکثر 96/9 ژول بوده است؛ این میزان در مردان 61/2±6/4 ژول و در زنان 69/2±4/4 ژول بوده است. این میانگین برای هسته‌های با دانسیته 1+، 2+ و 3+ به ترتیب 60/2±32/3، 59/2±7/3 و 23/2±7/5 ژول بوده است. مشخص شد میزان انرژی وارد شده به چشم با سختی هسته عدسی ارتباط مستقیم دارد (57/0=r و 00001/0=P).

نتیجه گیری:
با وجود این که در این روش، انرژی کم‌تری به چشم وارد می‌شود و به نظر می‌رسد میزان سوختگی زخم و آسیب سلول‌های آندوتلیوم کم‌تر است ولی به علت مشکلاتی مانند این که قبل از عمل نمی‌توان میزان دقیق سفتی عدسی را مشخص کرد و این مسأله موجب طولانی شدن مدت عمل و در مواردی تغییر روش جراحی می‌گردد، این روش مقبولیت استفاده به عنوان روش معمول عمل جراحی آب مروارید را پیدا نکرده است و امید است با رفع مشکلات تکنیکی آن در آینده بتوان از این روش بیشتر استفاده کرد.

واژگان کلیدی:
فیکوامولسیفیکاسیون، فتولیز، لیزر، کاتاراکت،Dodick ، برش کوچک

عنوان مقاله [English]

Energy Delivery to Eye in Phaco-Emulsification Using Dodick Laser Photolysis System

نویسندگان [English]

  • Kobra Nasrollahi
  • Mohammad Ghoreishi
  • Mohammad Sari Mohammadi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Age- related cataract is the main cause of blindness and visual impairment worldwide. Surgery is the only treatment currently available for lens opacity. It is the most frequently performed procedure in ophthalmology. There are many different advantage and disadvantages. Today, ultrasound phaco-emulsification is the most performed method for surgery. One of alternative energy forms is laser photolysis. The aim of this study was to evaluate the mean energy delivery to eye using Dodick laser photolysis for phaco-emulsification.

METHODS:
76 eyes from 76 patients at Aban Eye Clinic in Esfahan were introduced to study. Cataract density was rated preoperatively using lens opacity classification system III (LOCS III) on 0 to +4 density scale. Lenses with +4 nuclear density scales were excluded. Finally 67 eyes were operated with ARC Dodick laser photolysis system throw 2.8 mm clear corneal incision. Delivered energy was recorded.

FINDINGS:
Of 67 patients, 39 (58.2%) were male and 28 (41.8%) were female, and had a mean age of 58.3+12.8 (14-84 years). There was no statistically significant difference between age of male patients (56.5+12.8) and female patients (60.7+11.9) (p=0.18).
Mean delivered energy to eyes was 4.5+2.6 joules for nucleuses with density of +1, +2 and +3 mean delivered energy was calculated as 3.32+2.60 , 3.7+2.59 and 5.7+2.23 joules respectively. Finally it was reverted that there was a direct relationship between delivered energy and nuclear density (p=0.00001, r=0.57).

CONCLUSION:
In spite of the lower amount of energy used, as the preoperative hardness of lens nucleus or lengthening of operation cannot be predicted before surgery, this technique is not well- accepted ; hopefully with resolving of technical problems in the future, it can be used more properly.

KEY WORDS:
Phaco-Emulsification, Photolysis, Laser, Cataract, Dodick, Small incision