توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه:
لوله‌گذاری مجدد تراشه یکی از عوارض قابل ذکر در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد. شیوع این عارضه بین 25-2 درصد گزارش شده است. عوامل خطر زیادی مانند جنس مؤنث، سن بالا، داروهای مخدر و آرام‌بخش، اختلالات الکترولیتی، ضایعات مغزی-عصبی و بیماری‌های همراه می‌توانند سبب این عارضه شوند. نیاز به لوله‌گذاری مجدد بعد از خروج لوله تراشه سبب افزایش مدت بستری، افزایش عوارض ریوی و مرگ و میر می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خطر لوله‌گذاری مجدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه طراحی و اجرا گردید.

روش ها:
این مطالعه‌ی توصیفی وگذشته‌نگر در نیم‌سال دوم سال1383 بر روی پرونده‌ی 210 بیمار انجام شده است. با استفاده از یک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز شامل سن، جنس، طول مدت تهویه‌ی مکانیکی، میزان هموگلوبین، میزان سدیم و پتاسیم، وجود بیماری زمینه‌ای و ضایعات مغزی همراه، تجویز داروهای مخدر و آرام‌ بخش ثبت گردید. بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه‌ی مرکزی تروما و جراحی اعصاب انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌‌‌های آماری t-test و مجذور کای تحلیل شد.

یافته ها:
از210 بیمار مورد بررسی، 15 نفر (1/7%) لوله‌گذاری مجدد شده بودند. در بیماران، افزایش طول مدت تهویه‌ی مکانیکی، جنس، ضایعات مغزی، تجویز داروی مخدر و آرام‌بخش توزیع فراوانی لوله‌گذاری مجدد را افزایش نداده است. در بیماران با سن بیشتر از 65 سال، هیپوناترمی، هیپوکالمی، بیماری زمینه‌ای و هموگلوبین کم‌تر از 12 و بیشتر از 15 توزیع فراوانی لوله‌گذاری مجدد افزایش معنی‌داری داشته است (05/0p

عنوان مقاله [English]

Risk Factors of Re-intubation of Patients in Intensive Care Units

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khalili
  • Parvin Sajedi
  • Seyed Morteza Heidari
  • Soheila Najmi
چکیده [English]

BACKGROUND:
Re-intubation of the trachea is one of the complications of the patients encounter with critical illness in the intensive care unit. The incidence of this complication has reported between 2% and 25%. Many risk factors contribute with this phenomenon; such as female sex, aging, narcotic and sedative drugs, etc. Re-intubation increases the duration of hospitalization, as well as pulmonary complications and mortality rate. The aim of this study was to evaluate the risk factors of re-intubation in the intensive care units (ICU) .

METHODS:
This study was a retrospective cross- sectional study and was conducted in 2004 among the data documented 210 medical records. These records were obtained from three ICUs of AL-Zahra medical Center. Incomplete medical records were. All data was extracted and filled in specially-designed questionnaires. Obtained data was analyzed with SPSS software by using Chi-square and t-tests.

FINDINGS:
From the 210 medical records studied, 15 patients (7.1%) were re-intubated. There was a positive correlation between re-intubation and hemoglobin when it was lees than 12 gr/dL or more than 15 gr/dL.

CONCLUSION:
Aging (age>65 years), hyponatermia (Na