بررسی فراوانی نوزادان با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و سندرم آسپیراسیون مکونیوم و عوامل مرتبط با آن در متولدین بیمارستان الغدیر تهران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار کودکان، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 متخصص کودکان، بیمارستان کودکان بهرامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دستیار پاتولوژی، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این مطالعه جهت بررسی فراوانی نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و موارد سندرم آسپیراسیون مکونیوم در این گروه از نوزادان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. روش‌ها: مطالعه به صورت مقطعی در دوره‌ی زمانی دو ساله (1384 و 1385) بر روی تمامی نوزادان متولد شده در بیمارستان خیریه‌ی الغدیر تهران انجام شد. نوزادانی متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و همچنین نوزادان گرفتار سندرم آسپیراسیون مکونیوم تحت بررسی‌های بیشتری قرار گرفتند. یافته‌ها: طی دو سال، 6355 نوزاد زنده متولد شدند که از این تعداد 219 نوزاد (3/4 درصد) مایع آمینوتیک آغشته به مکونیوم داشتند که 12 نفر از آنان (1/9 درصد از کل متولدین و 5/4 درصد از نوزادان دارای مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم) گرفتار سندرم آسپیراسیون مکونیوم شدند. سندرم آسپیراسیون مکونیوم ارتباط معنی‌داری با آپگار زمان تولد و همچنین غلیظ بودن مکونیوم مایع آمنیوتیک داشت. هفت مورد (58/3 درصد) آسپیراسیون مکونیوم با آپگار پایین (کمتر از 8) هنگام تولد (001/0 = P) و 10 مورد (83/3 درصد) مکونیوم غلیظ داشتند (017/0 = P). بروز این سندرم با زایمان طبیعی، وزن هنگام تولد بالای 3500 گرم و سن حاملگی بالای 40 هفته ارتباط معنی‌داری نداشت (در همه‌ی موارد 05/0 < P). نتیجه‌گیری: بین بروز سندرم آسپیراسیون مکونیوم با آپگار پایین هنگام تولد و همچنین غلظت مکونیوم مایع آمنیوتیک رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. واژگان کلیدی: آپگار پایین، سندرم آسپیراسیون مکونیوم، مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم، مکونیوم غلیظ.

عنوان مقاله [English]

The Frequency of Meconium Staining Amniotic Fluid, Meconium Aspiration Syndrome and Associated Factors in Newborns in Alghadir Hospital

نویسندگان [English]

  • Mohsen Naseri 1
  • Farzaneh Jahangir zadeh 2
  • Kambiz Sotoudeh 3
  • Mitra Azar shahin 4
  • Payman Salamati 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Pediatrician, Bahrami Children Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Resident, Department of Pathology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: Approximately 15% of all live births are complicated by meconium-stained amniotic fluid. Fortunately, only 5% of neonate born through meconium staining amniotic fluid (MSAF) develop meconium aspiration syndrome (MAS). This study was designed to assess the frequency of meconium staining amniotic fluid, meconium aspiration syndrome and their associated factors. Methods: this cross-sectional study performed during 2004-2005 in Alghadir hospital, which is a charity hospital located in the east part of Tehran with a large number of deliveries annually and also a highly equipped neonatal ICU. All live births newborns in these 2 years included in the study and newborns with MSAF and MAS were evaluated more. Findings: There were 6355 live births in the hospital in this period. Two hundreds and nineteen (3.4%) of them had MSAF and MAS developed in only 12 newborns (0.002 of total births and 5% of MSAF). In MAS group, 7 neonates (58.3%) had low APGAR score (< 8) (P = 0.001) and also, 10 of them (83.3%) had thick meconium (P = 0.017); but there were no relation between MAS and type of delivery, gestational age and birth weight (P > 0.05). Conclusion: There are meaningful relationships between MAS with low APGAR and thick meconium. Keywords: Amniotic fluid, Apgar score, Meconium, Meconium aspiration syndrome.