نقش عوامل عفونی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 PhD Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 MSc Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده

بیماری مالتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis یا MS) بیماری ناتوان کننده‌ای است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می‌کند. از خصوصیات بارز این بیماری فعالیت سیستم ایمنی علیه غلاف میلین (Myelin sheath) سلول‌های عصبی بخش ماده سفید مغز و نخاع و ایجاد التهاب است. شواهد اپیدمیولوژی و نیز غلظت بالای ایمونوگلوبولین G (Immunoglobulin G یا IgG) در مغز و مایع مغزی- نخاعی (Cerebrospinal fluid یا CSF) بیماران مبین نقش عوامل عفونی در ایجاد این بیماری است. این مقاله به مرور عوامل ویروسی و باکتریایی می‌پردازد که تاکنون بیشترین مطالعات سبب شناسی (Etiology) بیماری را به خود اختصاص داده‌اند.واژگان کلیدی: مالتیپل اسکلروزیس، میلین، ایمونوگلوبولین G، عوامل عفونی. 

عنوان مقاله [English]

The Role of Infectious Agents in Etiology of Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hamid Zarkesh-Esfahani 1
  • Hamid Zahed Nasab 2
  • Mohammad Reza Jabalameli 2
  • Arash Babaei 3
  • Ehsan Bahrami 4
1 Assistant Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 BSc Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 .دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده [English]

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, inflammatory demyelinating disorder of the central nervous system. In this disease, the immune system attacks myelin sheath in the areas of the brain and spinal cord known as the white matter. Despite extensive researches, the etiology of disease is still unknown. Epidemiological evidences and high levels of immunoglobulin G in the cerebrospinal fluid of patients suggest a role for infectious disease in the etiology of multiple sclerosis. In this paper, we review the recent findings regarding the most extensively studied bacteria and viruses in the etiology of multiple sclerosis.Keywords: Multiple Sclerosis, Myelin, Immunoglobulin G, Infectious agents.