بررسی اثربخشی درمان عقلانی- عاطفی Ellis بر کاهش اضطراب امتحان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه پیام نور، استان خوزستان، اهواز، ایران.

2 مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب امتحان یک پدیده‌ی جهانی است. این پدیده یک مشکل آموزشی مهم است که سالیانه میلیون‌ها دانش آموز در سراسر جهان آن را تجربه می‌نمایند. نتایج پژوهش‌ها نشان داد که میزان همه‌گیری‌شناسی اضطراب امتحان در دانش آموزان حدود 30 درصد است و پیشرفت تحصیلی مبتلایان به مراتب پایین‌تر از سابر دانش آموزان می‌باشد. روش‌ها: مطالعه‌ی آزمایشی حاضر در بین 180 دانش آموز مقطع راهنمایی انجام شد که به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (90 نفر) و شاهد (90 نفر) قرار گرفتند. برای اجرای این پژوهش، طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با استفاده از آزمون اضطراب امتحان اجرا شد و گروه آزمایش تحت ده جلسه‌ی درمانی (هر هفته دو جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای) بود. نتایج با روش تحلیل واریانس آنالیز شد. یافته‌ها: بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری وجود داشت (824/4 = F؛ 029/0 > P). به عبارت دیگر با مقایسه‌ی میانگین گروه‌های آزمایش و شاهد مشاهده شد که اضطراب امتحان دانش آموزان دختری که در برنامه‌ی درمانی شرکت داشتند، کاهش یافت. نتیجه‌گیری: درمان‌های شناختی، عاطفی و هیجانی در درمان اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تأثیر دارد. واژگان کلیدی: درمان عقلانی- عاطفی، اضطراب امتحان.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Ellis Rational-Emotional Therapy on Reduce of Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahandeh 1
  • Sahar Safarzadeh 2
1 Faculty Member, Payam-e-Noor University, Ahvaz, Iran.
2 Faculty Member, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Background: Test Anxiety is a worldwide phenomenon. It is a big educational problem  experienced by millions of students all over the world. Researches showed that the epidemic rate of Test Anxiety of students is 30 present and their educational improvement is lower than normal students. Methods: The propose of this experimental study was to compare and analysis of Test Anxiety between the guidance school girl students that randomically divided into experimental (90 girls) and control (90 girls) groups. We used test–retest method and validated Test Anxiety Inventory questionnaire was employed to assess to the data. One-way ANOVA were investigated. Findings: Comparison of groups showed the mean of pretest and posttest were significantly changed (F = 4.824, P < 0.029). In the other hand, Test Anxiety of girl students which contributed in treatment programs decreased. Conclusion: Cognitive, Rational-Emotional Therapy affected in reducing girls, Test Anxiety.            Keywords: Rational-emotional therapy, Test Anxiety.