تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی– اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله ارگونومی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات عضلانی- اسکلتی مرتبط با کار به عنوان یکی از مشکلات اصلی سلامتی و ناتوانی در محیط کار در جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه محسوب می‌گردد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر اختلالات عضلانی- اسکلتی کارگران کارخانه لعابیران با مداخله‌ی ارگونومی بود. روش‌ها: تعداد 91 نفر از کارگران کارخانه‌ی لعابیران در تحقیق حاضر شرکت نمودند. برای مطالعه شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی از پرسش‌نامه‌ی نوردیک استفاده شد. پس از ارزیابی‌های اولیه از 91 نفر کارگر کارخانه، تعداد 31 نفر از آن‌ها که دارای اختلالات عضلانی- اسکلتی بودند، به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب و به مدت 8 هفته (هفته‌ای سه جلسه تمرین و هر جلسه به مدت 45 الی 90 دقیقه) در برنامه‌ی ویژه‌ی تمرینی شرکت داده شدند. یافته‌ها: بیشترین میزان شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی مربوط به نواحی کمر (3/26 درصد)، شانه (9/18 درصد) و زانو (17 درصد) بود (05/0 > P). پس از 8 هفته تمرینات اصلاحی، بهبودی قابل ملاحظه‌ای در میزان اختلالات عضلانی- اسکلتی نواحی کمر، شانه، گردن و دست/ مچ دست مشاهده شد (05/0 > P). نتیجه‌گیری: از نتایج این تحقیق چنین بر می‌آید که کارگران کارخانه لعابیران از اختلالات عضلانی- اسکلتی به نسبت بالایی رنج می‌بردند و تمرینات اصلاحی در بهبود و کاهش شدت اختلالات عضلانی- اسکلتی آن‌ها مؤثر بود. بنابراین برای کاهش خطر اختلالات عضلانی- اسکلتی تمرینات اصلاحی توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: اختلالات عضلانی- اسکلتی، ارگونومی، تمرینات اصلاحی.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks Corrective Exercise with Ergonomic Intervention on Musculoskeletal Disorders among Loabiran Industry Workers

نویسندگان [English]

  • Nader Rahnama 1
  • Effat Bambaeichi 2
  • Fadya Ryasati 3
1 Associate Professor, Department of Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Lecturer, Department of Sports, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran.
چکیده [English]

Background: Work-related musculoskeletal disorders are a common health related problem throughout the world and a major cause of disability in the workplace, especially in the development countries. The aim of this study was to evaluate the effect of 8-week corrective exercise on musculoskeletal disorders (MSD) among workers of Loabiran industry. Methods: Ninety-one workers of Loabiran industry participated in this study. The Nordic Musculoskeletal Questionnaire was used to study the prevalence of MSD. After primarily evaluations from 91 workers, thirty-one workers identified as having MSD involved in corrective exercise program for 8 weeks (3 sessions per week, each session 45 to 90 minutes). Findings: Regarding MSD, a significant difference between different sites of body was found (P < 0.05); low back (26.3 %), shoulder (18.9 %) and knee (17 %) were the most prevalent sites. The severity and rate of disorders decreased significantly following 8-weeks training in low back, shoulder, knee, neck and hand/wrist areas (P < 0.05). Conclusion: It can be concluded that prevalence of MSD among workers of Loabiran industry was relatively high and corrective exercise program was effective to decrease it. So, corrective exercise for reducing risk level would be recommended. Keywords: Musculoskeletal disorders, Ergonomy, Corrective exercise.