مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین مقاومتی بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی چهار پروتکل تمرین با وزنه بر میزان ترشح هورمون رشد در ورزشکاران مرد مبتدی بود. روش‌ها: در یک تحقیق نیمه تجربی، 12 مرد سالم با میانگین و انحراف استاندارد سن 20/2 ± 30/22 سال، قد 03/4 ± 5/178 سانتی‌متر، وزن 02/3 ± 9/73 کیلوگرم و شاخص توده‌ی بدنی 10/1 ± 26/23 کیلوگرم بر مجذور قد به متر، از میان ورزشکاران مبتدی به صورت تصادفی انتخاب شدند. حرکت باز کردن زانو (اکستنشن زانو) بر روی دستگاه بدن‌سازی به عنوان حرکت تمرینی مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از آزمودنی‌ها در چهار برنامه‌ی تمرینی با وزنه شرکت کردند و میزان غلظت هورمون رشد قبل و بلافاصله بعد از هر برنامه‌ی تمرینی اندازه گیری شد. فاصله‌ی زمانی بین اجرای هر یک از برنامه‌های تمرینی یک هفته بود. قبل از اجرای پروتکل تمرینی، قدرت بیشینه‌ی آزمودنی‌ها (1RM) در حرکت باز کردن زانو اندازه گیری شد. پروتکل اول شامل 5 دوره‌ی حرکت باز کردن زانو با 90 درصد یک تکرار بیشینه و تا حد واماندگی بود. در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم پس از اجرای دور آخر (یعنی دوره‌ی پنجم) و پس از 30 ثانیه استراحت، یک دوره‌ی اضافی از حرکت باز کردن زانو به ترتیب با 50، 30 و 20 درصد یک تکرار بیشینه و تا حد واماندگی اجرا شد. در نهایت، برای بررسی تفاوت میان پروتکل‌های تمرینی از تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و برای تفاوت بین میانگین‌ها قبل و بعد از اندازه گیری‌ها در هر روش تمرینی از t وابسته استفاده شد. یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در غلظت ترشح هورمون رشد پس از اجرای تمرینات برنامه‌ی دوم (T50) و سوم (T30) مشاهده شد (001/0 > P). در حالی که، برنامه‌ی اول (T1) و برنامه‌ی چهارم (T20) سبب تغییر معنی‌داری در میزان ترشح هورمون رشد پس از تمرین نشد (05/0 < P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، افزودن یک دوره‌ی تمرین قدرتی با شدت 50 درصد یا 30 درصد یک تکرار بیشینه و تکرار تا حد واماندگی به برنامه‌ی تمرینی که با شدت بالا و تکرار کم انجام می‌شود، سبب افزایش معنی‌داری در میزان ترشح هورمون رشد پس از تمرین خواهد شد. واژگان کلیدی: پروتکل تمرین مقاومتی، قدرت عضلانی، هورمون رشد.  

عنوان مقاله [English]

The Comparison of four Resistance Training Protocols on Level of Human Growth Hormone Secretion in Beginner Male Athletes

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kargarfard 1
  • Ehsan Amiri 2
  • Keyvan Moradian 3
1 Associate Professor of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Iran.
2 School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Iran.
3 PhD Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to compare four resistant training protocols on level of human growth hormone secretion in beginner male athletes. Methods: In a semi-excremental study, 12 healthy male subjects were chosen randomly among beginner athletes with mean age: 22.3 ± 2.2 years, height: 178.5 ± 4.03 cm, weight: 73.9 ± 3.02 kg and body mass index: 23.26 ± 1.1 kg/m2. Bilateral knee extension exercise used as the exercise movement. Each of athletes was participated in four training protocols and concentration of human growth hormone was measured before and immediately after each exercise. Interval between executing each of exercise protocols was one week. Before implementing the exercise protocol, 1RM of bilateral knee extension was measured. Protocol 1 included 5 set at 90% of 1RM, with 3-min rests until tired. In second, third and fourth protocols, after doing last set (fifth set) and 30-seconds of rest, an additional set with 50%, 30% and 20% of 1RM until tired was performed. The obtained data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with repeated measures for differences among training protocols, Scheffe post hoc comparison and students paired t-test for differences between correlated means. Findings: The executing second protocol (T50) and third protocol (T30), increased human growth hormone concentrations after exercise significantly (P < 0.001); whereas firs protocol (T1) and fourth protocol (T20) caused no significantly change in human growth hormone concentrations after exercise (P > 0.05). Conclusion: The results of present research showed that adding a set of 50% or 30% of 1RM until tired to a training program done by high intensity and low repetition will increase amount of hormone secretion significantly after exercise. Keywords: Resistant training, Muscular strength, Human growth hormone.