تأثیر گلوکز بر حرکات جنین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، لارستان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه زنان و زایمان، بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

4 کارشناس ارشد آمار حیاتی، عضو هیأت علمی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: حرکات کافی یکی از نشانه‌های سلامت جنین است و تحت تأثیر عوامل متعدد پاتولوژیک و غیرپاتولوژیک تغییر می‌یابد. از آن جایی که گلوکز ماده‌ای انرژی زا است و در دسترس بودن گلوکز کافی، امکان هماهنگی حرکات را از طریق کنترل بهتر سیستم مغزی- عصبی فراهم می‌کند، در این پژوهش تأثیر گلوکز بر حرکات جنین توأم با تسریع ضربان قلب وی ارزیابی شد. روش‌ها: این پژوهش بالینی بر روی 35 مادر نخست حامله‌ی سالم در هفته‌های 40-37 بارداری، در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز انجام شد. در نمونه‌های واجد شرایط، حرکات جنین توأم با تسریع ضربان قلب وی تحت آزمون بدون استرس جنین در دو روز متوالی به ترتیب بعد از خوردن آب و 50 گرم محلول خوراکی گلوکز بررسی شد. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون‌های 2χ و t زوج) استفاده شد. یافته‌ها: بین مصرف گلوکز و حرکات چرخشی، کششی جنین و تعداد تسریع ضربان قلب جنین (در سطح 05/0) ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. اما آزمون آماری t زوج اختلاف معنی‌داری در میانگین تعداد حرکات ضربه‌ای (043/0 = P) در دو گروه نشان داد. نتیجه‌گیری: گلوکز تنها تأثیر مثبت بر حرکات ضربه‌ای جنین دارد و این حرکات قادر به افزایش تسریع ضربان قلب، به عنوان نشان دهنده‌ی سلامت جنین، نمی‌باشد. واژگان کلیدی: آزمون بدون استرس جنین، گلوکز، تسریع ضربان قلب جنین، حرکت جنین.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Glucose on Fetal Movement

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sarafraz 1
  • Simin Montazeri 2
  • Najimeh Saadati 3
  • Mahmud Latifi 4
1 MSc in Midwifery, Faculty Member, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran.
2 MSc in Midwifery, Faculty Member, School of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Razi Hospital, Jundishapur University Of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.
4 MSc in Biostatics, School of Health, Jundishapur University Of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Background: Adequate fetal movement is one of health markers and can be altered under influence of pathologic and nonpathologic causes. Since, glucose is an energetic agent, and its availability for central nervous system (CNS) provides better coordination of movements through the complex control of CNS. So in present study, we evaluated the effect of maternal glucose ingestion on fetal movements accompanied by fetal heart rate acceleration. Methods: A prospective study was performed at Amir-almomenin in Ahvaz on 35 non-laboring healthy women with normal singleton pregnancy at 37-40 weeks gestation. The women were evaluated in a fasting state (last meal more than 3 hours of the non stress test). The non stress tests and fetal body movements perceived by the mother were performed 1 hour following oral ingestion of 50 g of glucose in 240 ml of water or an equal volume of water during two successive days. Statistical analysis was performed using a paired t-test and chi-square test. In all the analysis, P < 0.05 was considered significant. Findings: There was no significant difference in the incidence of number of gross fetal body movements perceived by the mother among women whether receiving glucose or water (P > 0.05). However, there was an increase in the incidence of number of fine fetal movement (P = 0.043) following oral ingestion glucose. Conclusion: Maternal oral glucose ingestion have effect in the incidence of number of fine fetal movement but these fetal movements could not cause fetal heart rate acceleration that is one of the health markers. Keywords: Fetal assessment methods, Glucose, Fetal movement, Fetal heart rate acceleration.