بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، اصفهان، ایران.

2 کارشناس میکروبیولوژی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، اصفهان، ایران.

4 مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، اصفهان، ایران.

5 کارشناس، مرکز بهداشت استان اصفهان‌، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: شنا یکی از فعالیت‌های تفریحی است که اثرات سازنده‌ای در تأمین سلامت جسمی و روانی انسان دارد. در صورتی که استخرهای شنا به صورت مناسبی نگهداری، ضدعفونی و پایش نشود، می‌تواند مشکلات بهداشتی زیادی مانند انتقال بیماری‌های عفونی را برای شناگران ایجاد نماید. هدف از این تحقیق، بررسی جامع آب استخرهای شهر اصفهان و مقایسه‌ی نتایج با استانداردهای موجود بود. روش‌ها: در این تحقیق از 25 استخر عمومی نمونه‌برداری شد. دما، کدورت، pH، کلر باقی‌مانده‌ی آزاد و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب اندازه‌گیری گردید. پارامترهای میکروبی مورد ارزیابی شامل باکتری‌های شمارش پلیت هتروتروفی، کلیفرم کل و مدفوعی، استرپتوکوک مدفوعی، استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا بود. یافته‌ها: در میان پارامترهای فیزیکوشیمیایی، pH و کلر باقی‌مانده کم‌ترین مطابقت را با استانداردهای موجود داشت. کلیفرم‌های کل و در رده‌ی بعدی باکتری‌های هتروتروف و کلیفرم‌های مدفوعی به ترتیب شایع‌ترین باکتری‌های جدا شده از استخرهای شنا بود. ارتباط معنی‌داری بین کاهش کلر آزاد باقی‌مانده با افزایش باکتری‌های کلیفرم کل و شمارش پلیت هتروترفی وجود داشت. همچنین ارتباط مستقیمی بین باکتری‌های کلیفرم کل با بقیه پارامترهای میکروبی وجود داشت. نتیجه‌گیری: مطابقت کامل کیفیت آب استخرها با استاندارها به نسبت ضعیف بود و تنها یکی از استخرها در کل دوره‌ی نمونه برداری فاقد دو شاخص میکروبی مهم یعنی کلیفرم‌های مدفوعی و سودوموناس آئروژینورا بود. همچنین پایش مداوم کلر باقی‌مانده همراه با تنظیم pH فاکتور مهمی در حفظ کیفیت باکتریولوژیکی مطلوب آب استخرهای شنا می‌باشد. واژگان کلیدی: استخرهای شنا، کیفیت آب، شاخص‌های میکروبی، استاندارد.    

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Physical, Chemical and Microbial Quality of Isfahan Swimming Pool Waters Based on Standard Indicators

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Nikaeen 1
  • Maryam Hatamzadeh 2
  • Marzieh Vahid Dastjerdi 3
  • Akbar Hassanzadeh 4
  • Zahra Mosavi 5
  • Mehdi Rafiei 5
1 Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Health Center of Isfahan Province, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Swimming is a recreational activity generally considered to be a healthy exercise. However, swimming pools may transmit a great number of infectious diseases, if not properly maintained, disinfected and monitored. The objective of the research was to investigate the water quality of Isfahan swimming pools and comprise the results with the standards. Methods: Twenty-five of public swimming pools were surveyed. Water samples were examined for physiochemical parameters including temperature, turbidity, pH and free chlorine and also for heterotrophic plate count (HPC) bacteria, total and fecal coliforms, fecal streptococci, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Findings: There was a poor compliance to the established standards for two important physiochemical parameters, including free chlorine and pH. Among the microbial indicators, total coliforms were the most frequent isolate, followed by HPC and fecal coliforms the next. The correlation analyses demonstrated the HPC and total coliforms bacteria populations increased with decrease in free chlorine. The correlation analyses also indicated that there was a positive relationship between total coliforms and all other microbiological parameters. Conclusion: Complete compliance of the pools to the standards was fairly poor and only one of the pools was free of pollution by fecal coliforms and P. aeruginosa, two important microbial indicators, during the sampling period. It is also important to maintain the proper level of free chlorine and pH in the swimming pools to ensure safety of the water quality. Keywords: Swimming pools, Water quality, Microbial indicators, Standard.