سرواپیدمیولوژی هپاتیت B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه شاهد: یک مطالعه‌ی مورد شاهدی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دستیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 اینترن، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 فوق لیسانس اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هنوز علت واقعی بیماری Muliple Sclerosis (MS) مشخص نشده است. اعتقاد بر این است که شاید عفونت‌ها در گسترش این بیماری مالتی فاکتوریال نقش دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان HBsAb (Hepatitis B surface Antibody) و HbsAg (Hepatitis B surface Antigen) در بیماران مالتیپل اسکلروزیس و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد بود. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مورد شاهدی (Case-Control Study) 40 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس به همراه 40 نفر از همسایگان غیرخویشاوند آن‌ها وارد مطالعه شدند. افراد گروه مورد از بین افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس تأیید شده توسط انجمن MS اصفهان انتخاب شدند. سطح سرمی HBsAb و HbsAg در بیماران با گروه شاهد مقایسه گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 وارد و توسط آزمون‌های آماری t-test و 2χ مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معنی‌داری آماری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: سطح سرمی HBsAb در 25 درصد از افراد مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با 15 درصد از افراد گروه شاهد مثبت بود (05/0 < P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر ارتباطی بین هپاتیت B و مالتیپل اسکلروزیس نشان نداد. واژگان کلیدی: سرواپیدمیولوژی، هپاتیت B، مالتیپل اسکلروزیس.    

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of Hepatitis B in Multiple Sclerosis Patients: A Case-Control Study

نویسندگان [English]

  • Hassan Salehi 1
  • Ahmad Chitsaz 2
  • Shahrokh Mardani 3
  • Marzieh Salehi 4
  • Mojtaba Akbari 5
  • Heshmatollah Shakeri 3
1 Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident of Infectious Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Student of Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 MSc in Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The etiology of multiple sclerosis (MS) is still not fully understood. Infectious agents are believed to play a role in the development of this multifactorial disease. The aim of this study was comparison of HBsAg and HBsAb in multiple sclerosis patients and control group. Methods: We conducted a case-control study within the Multiple Sclerosis Database in Isfahan. Forty multiple sclerosis patients and forty people of their neighbors (as control group) were include in the study. We evaluate the plasma levels of HBsAg and HBsAb in both groups. Statistical analysis was performed by SPSS16 using Independent sample t-test and chi-square test. We considered P < 0.05 as significance. Findings: Plasma levels of HBsAb were positive in 25% of all multiple sclerosis subjects vs 15% of subjects in control group (P > 0.05). Conclusion: The findings indicate no association between plasma levels of HBsAg and multiple sclerosis. Keywords: Seroepidemiology, Hepatitis B, Multiple Sclerosis.